Dokumentacja szkolna

    • Statut szkoły

    • STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROGACH

     IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

     Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM

      

     Spis treści:

     Rozdział 1.Informacje o Szkole                                                                                    s.  1 -  3     

     Rozdział 2. Funkcjonowanie Szkoły                                                                             s.  3 -  16

     Rozdział 3. Organy Szkoły i ich kompetencje                                                               s. 16-  24   

     Rozdział 4. Organizacja pracy Szkoły                                                                           s.  24 - 34

     Rozdział 5. Nauczyciele i inni pracownicy  Szkoły                                                         s. 34  - 43

     Rozdział 6. Uczniowie Szkoły                                                                                      s. 43  - 49

     Rozdział 7. Warunki i sposób oceniania uczniów Szkoły                                               s. 49  - 69

     Rozdział 8. Egzamin ósmoklasisty                                                                               s. 70  - 71

     Rozdział 9.  System doradztwa zawodowego                                                                     s. 71  - 72

     Rozdział 10. Ceremoniał szkolny                                                                                        s. 72  - 73

     Rozdział  11. Postanowienia końcowe                                                                          s. 74

      

     Rozdział 1

     Nazwa i typ szkoły


     § 1

     Nazwa Szkoły

     1.     Szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rogach

     2.     Nazwa i adres używane są w pełnym brzmieniu na pieczęciach i pieczątkach.

     3.     Dopuszcza się skrót nazwy w brzmieniu: Szkoła Podstawowa w Rogach.

      

     § 2

     Informacje ogólne

     1.     Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rogach zwana dalej Szkołą  jest szkoła publiczną.

     2.     Szkoła jest ośmioklasową szkołą podstawową.

     3.     Siedzibą Szkoły jest budynek 10A w Rogach.

     4.     Organem prowadzącym jest Gmina Niemodlin.

     5.     Nadzór pedagogiczny nad Szkołą pełni Opolski Kurator Oświaty.

     6.     Szkoła jest  jednostką budżetową Gminy Niemodlin.

     7.     Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

     8.       Szkoła jest placówką feryjną. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne  organizowane są przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

     § 3

     Inne informacje o Szkole

     1.     Zasady dotyczące rekrutacji i przyjmowania uczniów do Szkoły określają odrębne przepisy.

     2.     Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach kształcenia:

     1)     I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III,

     2)     II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.

     3.     Szkoła realizuje ustaloną dla niej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz przewidziany dla niej w odrębnych przepisach ramowy plan nauczania.

     4.     Nauka w szkole jest bezpłatna.

     5.     Osoby niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę  w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

     6.     W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

     7.     Kształcenie, wychowanie i opiekę  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi. 

     8.     Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

     9.     Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

     10.  Uczniom, o którym mowa ust. 8 i 9 Szkoła zapewnia:

     1)     realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

     2)     warunki i sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów;

     3)     zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach;

     4)     inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów,  w tym zwłaszcza zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne;

     5)     integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami pełnosprawnymi;

     6)     przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

     11.  Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:

     1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodne z ramowym planem nauczania;
     2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;
     3) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;
     4) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
     5) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po
     zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;
     6) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych  zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

     12.  Formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są także zajęcia edukacyjne: religia, etyka oraz wiedza o życiu w rodzinie, organizowane w trybie i na warunkach określonych
     w odrębnych przepisach.

     13.  Zajęcia dodatkowe organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Zajęcia te mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

     14.  Szkoła może organizować także inne zajęcia niż wymienione w ust.12 i 13.

     15.  W Szkole działa biblioteka z czytelnią, świetlica szkolna, stołówka, gabinet profilaktyki zdrowotnej
     i pomocy przedlekarskiej.

     16.  W Szkole organizuje  się oddział przedszkolny.

      

     Rozdział 2

     Funkcjonowanie szkoły
     § 4

     Cele i zadania Szkoły

     1.     Szkoła podejmuje działania zmierzające do tworzenia optymalnych warunków  jej funkcjonowania w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki , a także innej działalności statutowej  oraz zapewnienia każdemu uczniowi warunków  do rozwoju  i  podnoszenia jakości swojej pracy.

     2.     Działania te obejmują:

     1)     efekty w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz innej działalności statutowej;

     2)     organizację procesów  edukacyjnych;

     3)     tworzenie warunków do rozwoju i aktywności uczniów;

     4)     współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

     5)     zarządzanie Szkołą.

     3.     Szkoła realizuje cele i zadania wynikające  z przepisów prawa, z Programu  wychowawczo – profilaktycznegoKoncepcji pracy i rozwoju - dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska:

     1)     umożliwia uczniom zdobycie wiedzy o nauce, kulturze, technice, przyrodzie, problemach kraju
     i świata;

     2)     kształtuje umiejętność wykorzystywania wiedzy, zainteresowań i uzdolnień w celu dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia;

     3)     przygotowuje do życia w rodzinie, szkole, środowisku i społeczeństwie;

     4)     kształtuje tolerancję wobec innych ludzi, ich przekonań i postaw;

     5)     przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość na piękno, dbałość o poprawność języka polskiego;

     6)     sprawuje opiekę odpowiednio do potrzeb uczniów oraz możliwości Szkoły;

     7)     kształtuje poczucie odpowiedzialności za stan pomieszczeń szkolnych, poszanowanie własnego  warsztatu pracy;

     8)     podejmuje działania na rzecz środowiska, Szkoły i innych dzieci, integruje nauczycieli, rodziców oraz uczniów.

     4.     Szkoła nieodpłatnie:

     1)     wypożycza uczniom podręczniki lub materiały ćwiczeniowe  w postaci papierowej lub

     2)     zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów w postaci elektronicznej lub

     3)     przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

     5.     Szkoła zapewnia rodzicom dostęp do gromadzonych przez nią informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki, dotyczących dziecka  lub ucznia, bez względu na postać i sposób przechowywania tych informacji.

     § 5

     Cele i zadania oddziału przedszkolnego

     1. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:

     1)      wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z jego potrzebami i możliwościami rozwojowymi,              w szczególności poprzez:

     a)  pomoc w rozwijaniu umiejętności,

     b)  naukę rozróżniania tego, co jest dobre, a co złe,

     c)  kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

     d)  rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

     e)  dbanie o sprawność fizyczną dzieci;

     2)  rozwijanie szacunku dla rodziców, rodzeństwa, osób starszych i innych,

     3)  wspieranie rodziców w procesie rozwoju dziecka,

     4)  przygotowanie do nauki w szkole podstawowej.

     2. Do zadań oddziału przedszkolnego należy w szczególności:

     1)  rozwijanie umiejętności dziecka, jego zainteresowań

     2)  rozpoznawanie trudności w wychowaniu i nauce dziecka,

     3)  wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

     4)  organizowanie   bezpłatnej   i   dobrowolnej   pomocy   psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć korekcyjnych, wyrównawczych, konsultacji i porad.

     3. Dziecko   przebywające   w   oddziale   przedszkolnym   pozostaje   pod   opieką wykwalifikowanego nauczyciela, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci.

     4. Podczas   wycieczek   i   wyjazdów   dzieci   pozostają   pod   opieką   odpowiedniej  liczby nauczycieli, w zależności od liczby wychowanków.

     5. Dzieci      przyprowadzane   i   odbierane   z   oddziału   przez   rodziców   lub   inne   osoby wskazane pisemnie przez rodziców.

     6. Oddział   przedszkolny   nie   wyda   dziecka,   jeżeli   zachodzi   uzasadnione   podejrzenie,   że rodzic  lub  inna  upoważniona  osoba  jest  pod wpływem  alkoholu  czy narkotyków  lub orzeczono wobec niej zakaz kontaktowania się z dzieckiem.

     7. Oddział przedszkolny organizuje zajęcia dodatkowe w terminach i o opłatach ustalonych przez dyrektora placówki.

     8. Szkoła   realizuje   program   wychowania   przedszkolnego   uwzględniający   podstawę programową wychowania przedszkolnego

     § 6
     Sposób realizacji celów i zadań Szkoły

     1.     Cele i zadania Szkoły realizowane są poprzez:

     1)     pełną realizację programów  nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych, dostosowując treści, metody i organizacje kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

     2)     organizację nauki religii i etyki na życzenie rodziców;

     3)     zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych z dostępem do Internetu;

     4)     organizowanie zajęć pozalekcyjnych, stosownie do potrzeb  uczniów;

     5)     udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

     a)     kierowanie uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej -  za zgodą rodziców – na badania specjalistyczne;

     b)    organizowanie zajęć wspomagających rozwój uczniów z  trudności w nauce;

     6)     umożliwienie rozwijania indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych uzdolnieniach;

     7)     umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, organizację konkursów, zawodów sportowych, wycieczek i innych szkolnych         i pozaszkolnych imprez.

     2.     Szkoła organizuje  i udziela uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających z :

     1)     niepełnosprawności;

     2)     niedostosowania społecznego;

     3)     zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

     4)     szczególnych uzdolnień;

     5)     specyficznych trudności w uczeniu się;

     6)     zaburzeń komunikacji językowej;

     7)     choroby przewlekłej;

     8)     sytuacji kryzysowych i traumatycznych;

     9)     niepowodzeń edukacyjnych;

     10)  zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

     11)  trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

      

     § 7

     Organizacja pracowni szkolnych.

     1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia:

     1) pracownie specjalistyczne,

     2) sale lekcyjne,

     3)  bibliotekę z czytelnią,

     4) gabinet pedagoga i psychologa  szkolnego,

     5) gabinet pielęgniarki szkolnej,

     6) salę gimnastyczną

     7) salę rekreacyjną

     2. Zasady korzystania z poszczególnych pracowni określają regulaminy, które znajdują się                      w pracowniach.

     3. Opiekę nad salami lekcyjnymi, pracowniami szkolnymi i innymi pomieszczeniami dydaktycznymi powierza się poszczególnym nauczycielom.

     4. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którym powierzono pod opiekę pomieszczenia szkolne, o których mowa w ust. 1 mają w szczególności obowiązek:

     1) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki dla uczniów,

     2) utrzymywać w nich należyty porządek,

     3) dbać o estetykę i wystrój dostosowany do funkcji pomieszczenia.

                                                                                    § 8

     1.     Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wspieraniu ich  w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
     i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

     2.     Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciel, wychowawcy oddziałów oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z:

     1)     rodzicami uczniów;

     2)     poradniami psychologiczno –pedagogicznymi,  w tym poradniami specjalistycznymi;

     3)     placówkami doskonalenia nauczycieli;

     4)     innymi szkołami, przedszkolami, placówkami;

     5)     organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
     i młodzieży.

     3.     Pomoc psychologiczno –pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz
     w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, warsztatów, porad i konsultacji, oraz rodzicom  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

     4.     Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole następuje z inicjatywy ucznia, jego rodziców, Dyrektora Szkoły, nauczyciela, wychowawcy oddziału, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, poradni, pracownika socjalnego,  asystenta rodziny lub kuratora sądowego.

     5.     Nauczyciel, wychowawcy oraz specjaliści w Szkole prowadzą obserwację pedagogiczną mająca na celu rozpoznanie u uczniów:

     1)     trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I-III – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub

     2)     szczególnych uzdolnień.

     6.     Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i bezpłatne.

     7.     Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły, który w szczególności:

     1)     tworzy zespół planujący i koordynujący udzielanie tej pomocy dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

     2)     ustala uczniowi objętemu pomocą psychologiczno –pedagogiczną formy tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane oraz informuje na piśmie rodziców ucznia o  formach  i zakresie pomocy;

     3)     w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez Dyrektora Szkoły formy, okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin,  w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, muszą zostać uwzględnione
     w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów;

     4)     w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej (w tym specjalistycznej) uwzględnia się zawarte w nich zalecenia.

                                                                                              § 9

     1.     Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych oraz obowiązujących w szkołach przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny,  w tym
     w szczególności sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.

     2.     W tym zapewnienia uczniom bezpieczeństwa Szkoła podejmuje następujące działania:

     1)     uczniowie przebywający  w Szkole pozostają pod nadzorem wszystkich pracowników  Szkoły, których obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na wszelkie przejawy naruszenia bezpieczeństwa ucznia, stosując przyjęte w Szkole ustalenia;

     2)     niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w Szkole bez nadzoru upoważnionej do tego osoby;

     3)     każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, w którym prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenia niezwłocznie zgłasza Dyrektorowi Szkoły;

     4)     każdy nauczyciel systematycznie kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, reaguje na samowolne opuszczenie klasy lub Szkoły przez ucznia;

     5)     w salach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku każdy prowadzący zajęcia dba
     o przestrzeganie zasad BHP, oraz opiekun sali lekcyjnej opracowuje regulamin pracowni,
     określa zasady bezpieczeństwa i na początku każdego roku szkolnego zapoznaje z nimi uczniów;

     6)     w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, wszystkie ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczącym, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania
     i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów, a stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach;

     7)     każdorazowo zapoznaje się uczniów z zasadami bezpiecznego ich wykonywania, a w przypadku gier sportowych – z zasadami bezpiecznego w nich udziału;

     8)     uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalania się w danym dniu
     z wykonywania planowych ćwiczeń, informując o niedyspozycji  rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;

     9)     nauczyciele wychowawcy świetlicy sprawują opiekę i prowadzą zajęcia zgodnie z zasadami BHP, pod opieką jednego nauczyciela wychowawcy świetlicy może przebywać nie więcej niż 25 uczniów;

     10)  wyznaczeni nauczyciele wychowawcy świetlicy sprawują opiekę nad uczniami przebywającymi na stołówce szkolnej w związku  z korzystaniem przez nich z posiłków.

     11)  nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie miejsca lub czasu zajęć, odwołaniu  ich lub przerwaniu w przypadku ujawnienia zagrożenia stanu bezpieczeństwa uczniów;

     12)  nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności które tego wymagają;

     13)  opiekun pracowni komputerowej zobowiązany jest do aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;

     14)  nauczyciel organizator zabawy szkolnej  odpowiadają za jej prawidłowy przebieg i ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa podczas jej trwania, do momentu  jej zakończenia  i opuszczenia Szkoły przez uczestniczących w niej uczniów;

     15)  wychowawcy oddziałów  klas I-III  odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, którzy przebywają na placu zabaw pod ich opieką;

     16)  wychowawcy klas omawiają lub przypominają zasady bezpieczeństwa w Szkole i poza nią  -
     w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, przed dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerwą świąteczną, feriami zimowymi i  letnimi oraz przed każdym wyjściem poza teren Szkoły i wycieczką;

     17)  pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na przejawy zachowań uczniów mogące stanowić zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i zdrowia oraz informować  o tym fakcie nauczyciela, wychowawcę oddziału lub Dyrektora szkoły;

     18)  pracownicy obsługi dbają o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, sprzątaczki po zakończeniu przerw międzylekcyjnych kontrolują korytarze, klatki schodowe toalety, dokonują prac porządkowych, a dostrzeżone usterki lub zniszczenia zgłaszają Dyrektorowi Szkoły;

                                                                                             

     § 10


     Ustala się następujące zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę:

     1)     każdy nauczyciel, który organizuje jednostkę lekcyjną w terenie, wycieczkę, wyjście na imprezę pozaszkolną zgłasza swoje wyjście Dyrektorowi Szkoły oraz przedkłada wypełnioną ”kartę wycieczki” w nieprzekraczalnym terminie 3 dni poprzedzających wyjście poza Szkołę;

     2)     zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez  pozaszkolnych, imprez turystycznych określają odrębne przepisy; 

     3)     na udział w lekcji w terenie, wycieczce, imprezie pozaszkolnej oraz imprezie turystycznej każdorazowo wymagana jest zgoda rodziców  ucznia;

     4)     obowiązkiem każdego kierownika imprezy (opiekuna grupy) jest systematyczne sprawdzanie liczebności uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu;

     5)     kierownik wycieczki wydaje polecenia uczestnikom, w razie wypadku podejmuje decyzje
      i ponosi za nie odpowiedzialność;

     6)     nie wolno organizować żadnych wyjść w teren podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi;

     7)     zapewnienie przez szkołę opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w odrębnych przepisach.

      

     § 11

     Ustala się następujące zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich:

     1)     nauczyciele pełnią dyżury wg harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny;

     2)     w miesiącach wiosennych i letnich nauczyciele dyżurują także na boisku szkolnym wg ustalonego harmonogramu;

     3)     miejscem dyżuru nauczycieli są hole, korytarze, schody, szatnie, sanitariaty;

     4)     dyżury pełnione są  w czasie poprzedzającym rozpoczęcie zajęć szkolnych, podczas przerw międzylekcyjnych  do zakończenia zajęć w Szkole;

     5)     dyżur jest pełniony aktywnie, niedopuszczalne jest  w tym czasie przeprowadzanie rozmów 
     z rodzicami uczniów, nauczycielami dyżurującymi czy innymi osobami oraz wykonywanie czynności, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru;

     6)     nauczyciele dyżurujący zapobiegają niebezpiecznym  zabawom  i zachowaniom na korytarzach, schodach i  w sanitariatach, nie dopuszczają do samowolnego opuszczania budynku, eliminują wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaja zakazy i egzekwują ich wykonywanie przez uczniów;

     7)     nauczyciel  ma obowiązek stawienia się w ustalonym miejscu dyżuru, nie może samowolnie opuścić miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Szkoły;

     8)     w razie nieobecności nauczyciela dyżur pełni zastępujący go nauczyciel lub Dyrektor Szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru ;

     9)     wychowawcy oddziałów klas I-III  pełnią dyżury zgodnie z ustalonym harmonogramem,
     a w pozostałym czasie stale sprawują opiekę nad uczniami swojego oddziału;

     10)  w oddziałach klas I-III w przypadku zmiany nauczyciela uczącego w związku z nauczaniem religii, etyki, języka obcego, nauczyciele są zobowiązani do bezpośredniego przekazania opieki nauczycielowi uczącemu.

      

     § 12

     Ustala się następujący tryb postępowania w podczas zaistnienia wypadku uczniowskiego:

     1)     nauczyciel, będący świadkiem wypadku udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, zawiadamia o wypadku Dyrektora Szkoły;

     2)     jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce to pozostawia się nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu;

     3)     jeżeli do wypadku doszło w godzinach popołudniowych, nauczyciel udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, zawiadamia rodziców ucznia oraz Dyrektora Szkoły,
     w razie konieczności wzywa pogotowie ratunkowe;

     4)     jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wycieczki, wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki i ponosi za nie odpowiedzialność oraz powiadamia o zdarzeniu rodziców ucznia
     i Dyrektora Szkoły.

      

     § 13

     1.     Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udzielają pracownicy Szkoły. Następnie powiadamia się rodziców, którzy odbierają dziecko ze Szkoły i przejmują nad nim opiekę.

     2.     W przypadku niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, wzywa się fachową pomoc medyczną, która przejmuje opiekę nad uczniem. W dalszym ciągu podejmuje się próby nawiązania kontaktu z rodzicami.

                  

     § 14

     1.     Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w Szkole bez nadzoru osoby do tego upoważnionej.

     2.     Jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub sprzęt lub wyposażenie tych miejsc stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa nie należy dopuścić do rozpoczęcia zajęć. Jeżeli zagrożenie ujawni się w czasie prowadzenia zajęć, należy je  bezzwłocznie przerwać i opuścić zagrożone miejsce.

     3.     Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których nie mają wstępu osoby nieuprawnione, odpowiednio się oznacza i zabezpiecza przed swobodnym do nich dostępem.

     4.     Pomieszczenia Szkoły, a w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kuchnia, świetlica wyposażone są w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciele i pracownicy są przeszkoleni w  zakresie udzielania pierwszej pomocy.

     5.     W salach lekcyjnych, w pracowniach oraz w sali gimnastycznej znajdują się regulaminy korzystania z tych pomieszczeń, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

     6.     Przy urządzeniach technicznych wywieszone są w widocznych miejscach instrukcje bezpiecznej obsługi, a każdy uczeń powinien być z nimi zapoznany przed rozpoczęciem pracy.

     7.     Nauczyciele maja obowiązek zapoznać uczniów z zasadami, metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności tego wymagających.

                                                                                           

     § 15

     1.     Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez  Klub Wolontariusza.

     2.     W ramach działalności Klubu uczniowie  w szczególności:

     1)     zapoznawani są  z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej
     i bezinteresownej pomocy innym;

     2)     rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

     3)     udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą  w obszarze życia społecznego i środowiska naturalnego;

     4)     są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na rzecz Szkoły;

     5)     wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej;

     6)     promują ideę wolontariatu w Szkole.

           § 16

     1.    Program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

     2.    Szkoła wspiera uczniów uzdolnionych m.in. przez organizowanie indywidualnego programu lub toku nauczania, zajęć rozwijających pozalekcyjnych, a także umożliwianie uczniom udziału w konkursach w szczególności przedmiotowych,  olimpiadach i zawodach sportowych.

     3.    Szkoła wspiera uczniów rozpoczynających naukę a także uczniów przejawiających trudności              w nauce, posiadających opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej m.in. poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych indywidualnego nauczania oraz dostosowanie wymagań szkolnych do możliwości uczniów.

     4.     Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania profilaktyczne i prozdrowotne, które określa program, o którym mowa w ust.1.

     § 17

     1.     W miarę posiadanych środków Szkoła organizuje pomoc materialną stałą lub doraźną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

     § 18

     1.     Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

     2.     Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

     3.     Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku:

     1)     rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem z przyczyn losowych (np. długotrwałe zwolnienie lekarskie, urlop rodzicielski, urlop dla poratowania zdrowia);

     2)     na pisemny wniosek rodziców  wraz z uzasadnieniem złożony  Dyrektorowi Szkoły, w  szczególnie uzasadnionych przypadkach, wniosek  powinien uzyskać akceptację  2/3 rodziców uczniów. Dyrektor po dokładnym zbadaniu sprawy podejmuje decyzję i informuje o niej pisemnie rodziców w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

      

     § 19


     Organizacja i formy współdziałania Szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,
     wychowania i profilaktyki

     1.     Szkoła stwarza warunki do współpracy rodziców z nauczycielami i organami Szkoły.

     2.     Rodzice mają prawo do:

     1)     znajomości Statutu Szkoły, Programu wychowawczo-profilaktycznego;

     2)     znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu ośmioklasisty;

     3)     znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale i Szkole;

     4)     uzyskania informacji na temat swojego dziecka;

     5)     uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

     6)     aktywnego współudziału w procesie nauczania i wychowania swoich dzieci;

     7)     wnioskowania o realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą;

     8)     występowania z wnioskiem o przyjęcie w trakcie roku szkolnego dziecka spoza obwodu do oddziału  szkolnego;

     9)     wnioskowania o indywidualny program lub tok nauki swojego dziecka;

     10)  wnioskowania o zorganizowanie zajęć specjalistycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

     11)  występowania o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez dziecko tych ćwiczeń lub  opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach;

     12)  występowania z wnioskiem o przyjęcie dziecka powracającego  z zagranicy, 

     13)  występowania o zorganizowanie i udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

     14)  otrzymania pisemnej informacji o ustalonych dla dziecka formach i okresie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

     15)  uczestnictwa w spotkaniach zespołu udzielającego pomocy psychologiczno – pedagogicznej ich dziecku;

     16)  wnioskowania o wyrażenie zgody na udział w spotkaniach zespołu innych osób, w szczególności lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty;

     17)  uczestniczenia w opracowywaniu i modyfikowaniu programu edukacyjno-terapeutycznego oraz dokonywania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania  ucznia;

     18)  wnioskowania o organizację zajęć dodatkowych;

     19)  kierowania i wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela, z zachowaniem drogi służbowej: wychowawca oddziału, Dyrektor Szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący;

     20)  wyrażania swoich opinii dotyczących pracy organów Szkoły;

     21)  wyrażania opinii na temat pracy Szkoły do organu prowadzącego;

     22)  zgłoszenia zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych albo roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania albo ocena ustalona wyniki egzaminu klasyfikacyjnego lub ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego, została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen;

     23)  przekazania Dyrektorowi Szkoły uznanych przez siebie za istotne danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;  

     24)  wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej, jeżeli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami, w terminie określonym
     w regulaminie;

     25)  wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły;

     26)  uzyskania od nauczyciela uzasadnienia ustalonej oceny dziecku;

     27)  wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych dziecka;

     28)  wystąpienia z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału, o powtarzanie klasy
     w przypadku dziecka będącego uczniem oddziału klas I-III;

     29)  uczestnictwa  w charakterze obserwatora podczas egzaminu klasyfikacyjnego, w którym uczestniczy ich dziecko.                         

     § 20

     1.     Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania. Współdziałanie to polega na wymianie informacji i wspólnym ustalaniu strategii wychowawczych
      i dydaktycznych.

     2.     Szkoła umożliwia rodzicom uczniów następujące formy kontaktów z nauczycielami:

     1)     kontakt bezpośredni  w następujących formach:

     a)     zebranie ogólnoszkolne;

     b)    zebrania oddziałowe, które odbywają się wg ustalonego harmonogramu;

     c)     rozmowy indywidualne;

     d)    indywidualne konsultacje z inicjatywy rodziców lub nauczyciela;

     e)     obecność rodzica w charakterze obserwatora na zajęciach szkolnych;

     f)     zajęcia otwarte;

     g)    uroczystości szkolne, klasowe, zawody, wycieczki;

     h)     rozmowy telefoniczne;

     2)     kontakt pośredni w formach:

     a)     zapisy w Dzienniczku ucznia;

     b)    zapisy w zeszycie przedmiotowym;

     c)     korespondencja listowna, mailowa,

     d)    informacja przekazana przez pedagoga szkolnego, psychologa, Dyrektora Szkoły;

     e)     zapisy i oceny w dzienniku lekcyjnym.

      

     § 21

     1.     Rodzice dziecka obowiązani są do:

     1)     dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;

     2)     zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

     3)     zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

     4)     informowania w terminie do 30 września każdego roku szkolnego Dyrektora Szkoły,  w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;

     5)     współpracy ze Szkołą w zakresie realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego;

     6)     uczestnictwa w ogólnych i oddziałowych zebraniach rodziców oraz w indywidualnych sprawach ich dzieci na prośbę lub pisemne zawiadomienie nauczycieli, wychowawcy, oddziału, pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły;

     7)     systematycznej kontroli postępów edukacyjnych dziecka i wywiązywania się z obowiązków szkolnych;

     8)     bieżącej kontroli zapisów w Dzienniczku ucznia i potwierdzania ich podpisem;

     9)     wpisywania do Dzienniczka ucznia wniosku o usprawiedliwienie nieobecności dziecka w Szkole.

      

     § 22

     Organizacja  współdziałania ze stowarzyszeniami

      lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej

      

     1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

      2. Stowarzyszenie lub organizacja przedstawia Dyrektorowi Szkoły materiały informacyjne związane   z planowaną działalnością w szkole, w tym treści i metody pracy.

     3.   Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Dyrektor szkoły wyraża zgodę na działalność określając czas działania, warunki działalności i udostępniając pomieszczenia oraz, w miarę możliwości, zasoby szkoły.

      4. Dyrektor monitoruje działania stowarzyszenia lub organizacji, kontroluje zgodność treści i metod           z przyjętymi ustaleniami.

      5. W razie powzięcia wątpliwości, co do zgodności działania z przyjętymi ustaleniami, Dyrektor zawiesza działanie stowarzyszenia lub organizacji, poddaje analizie stosowane treści i metody, przedstawia je Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania.

      6. Opinia Rady Rodziców, co do dalszego działania stowarzyszenia lub organizacji jest wiążąca.

     7. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej.

     8. Szkoła z własnej inicjatywy może prowadzić innowacje pedagogiczne, zwane dalej „innowacjami”. 9. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę, jakości pracy szkoły.

     10. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.

     11. Dyrektor szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych.

     12. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor szkoły zwraca się                          o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę.

     13. Innowacja,  może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

     14. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.

     15. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji.

     16. Autorzy (autor) zapoznają radę pedagogiczną z proponowaną innowacją. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole po uzyskaniu:

     1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

     2) opinii rady pedagogicznej;

     3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole,                   w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

     17. Każda innowacja po jej zakończeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposób przeprowadzenia ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji.

      

     Rozdział 3
     Organy Szkoły  i ich kompetencje

     § 23

     1. Organami Szkoły są:

     1)     Dyrektor;

     2)     Rada Pedagogiczna;

     3)     Rada Rodziców;

     4)     Samorząd Uczniowski.

     2.     Każdy z organów wymienionych w ust.1 pkt 2-4 działa według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

      

     § 24

      

     1.     Dyrektor Szkoły:

     1)     kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje je na zewnątrz;

     2)     sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny;

     3)     jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

     4)     wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

     2.     Dyrektor  jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole.

     3.     Szczegółowy zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa organ prowadzący.

     § 25

      

     Dyrektor  Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności:

     1)     kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;

     2)     przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi jej zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;

     3)     realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

     4)     powołuje Komisję Rekrutacyjną;

     5)     sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

     6)     przedkłada Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku, ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;  do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

     7)     dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

     8)     podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;

     9)     współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i  Samorządem Uczniowskim;

     10)  stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo - opiekuńczej w Szkole;

     11)  udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą;

     12)  organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną;

     13)  dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania;

     14)  wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

     15)  powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Szkole zespoły przedmiotowe
     i problemowo-zadaniowe;

     16)  zwalnia uczniów z niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na zasadach określonych
     w odrębnych przepisach;

     17)  udziela zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;

     18)  inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;

     19)  opracowuje ofertę realizacji w Szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;

     20)  stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;

     21)  opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;

     22)  wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i ich rodziców;

     23)  powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
     i sprawdzających na zasadach określonych w niniejszym Statucie;

     24)  ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;

     25)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.

      

      

      

     § 26

      

     Dyrektor Szkoły organizuje jej działalność, a w szczególności:

     1)     opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

     2)     przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach umowy o pracę;

     3)     określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

     4)     zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i boisku szkolnym;

     5)     dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

     6)     egzekwuje przestrzeganie przez pracowników  Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości
     o estetykę i czystość;

     7)     dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na boisku szkolnym;

     8)     odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie
     z odrębnymi przepisami.

      

     § 27

      

     Dyrektor Szkoły  jest odpowiedzialny za sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

     1)     nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;

     2)     dokonuje oceny pracy nauczycieli;

     3)     dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego;

     4)     przyznaje nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi Szkoły;

     5)     występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;

     6)     udziela urlopów pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami;

     7)     wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

     8)     wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

     9)     przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

     10)  dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

     11)  określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

     12)  współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania
     i zatwierdzania;

     13)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

      

      

      

     § 28

      

     Dyrektorsprawuje opiekę nad uczniami:

     1)     tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;

     2)     egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu;

     3)     sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w Szkole.

      

     § 29

      

     1.     Dyrektor  prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w wymiarze dla niego ustalonym przez organ prowadzący.

     2.     Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie określonym ustawą oraz organ prowadzący.

     § 30

     1.     Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.

     2.     W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

     3.     W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

     § 31

     Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

     1)     uchwala regulamin swojej działalności;

     2)     podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;

     3)     zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;

     4)     podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

     5)     podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów;

     6)     ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

     7)     ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

     8)     uchwala zmiany Statutu Szkoły.

      

     § 32

      

     Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniodawczych:

     1)     opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

     2)     opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

     3)     opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

     4)     opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

     5)     opiniuje tygodniowy  rozkład zajęć edukacyjnych;

     6)     opiniuje formy realizacji dwóch  godzin wychowania fizycznego.     § 33

      

     Rada Pedagogiczna ponadto:

     1)     przygotowuje projekt zmiany Statutu i upoważnia Dyrektora do opracowania i ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu;

     2)     uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;

     3)     ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

     4)     uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

     5)     wybiera delegatów do Rady Szkoły,  przypadku, gdy taka  będzie tworzona;

     6)     wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

     7)     zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

      

     § 34

      

     1.     Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.

     2.     Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

     3.     Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, zgodnie z trybem określonym  w ustawie.

     4.     Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

     5.     Protokóły zebrań Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie pisemnej. Sposób dokumentowania działalności określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

      

      

      

     § 35

      

     1.     W  Szkole działa Rada Rodziców.

     2.     Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.

     3.     Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Szkoły.

     4.     W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.

     5.     Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, w głosowaniu tajnym.

     6.     W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

     7.     Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

     1)     wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;

     2)     szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;

     3)     zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

     8.     Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego Statutu.

     9.     Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

      

     § 36

      

     1.     Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

     1)     uchwala regulamin swojej działalności;

     2)     ustala program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

     2.     Program, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,  Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.

      

     § 37

     1.     Rada Rodziców opiniuje:

     1)     podjęcie działalności przez organizacje i stowarzyszenia;

     2)     pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

     Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

     3)     program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy Szkoła otrzymała polecenie opracowania takiego programu;

     4)     formy realizacji dwóch  godzin wychowania fizycznego.

     2.     Rada Rodziców może:

     1)     wnioskować do Dyrektora o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

     2)     występować do Dyrektora, innych organów Szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

     3)     delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

      

     § 38

      

     1.   Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Każdy uczeń jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas członkami samorządów klasowych.

     2.   Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego,  który określa
     w szczególności wewnętrzną strukturę organów Samorządu, szczegółowe zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów Samorządu, tryb podejmowania uchwał.

     3.   Zebrania  Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.

     4.   Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:

     1)   pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;

     2)   współdziałanie z Dyrektorem w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;

     3)   współdziałanie w rozwijaniu, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku  i rozrywki;

     4)   dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły;

     5)   organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;

     6)   zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;

     7)   rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.

     5.     W ramach kompetencji stanowiącej do Samorządu Uczniowskiego należy uchwalanie regulaminu swojej działalności, o którym mowa w ust.2.

     6.     Do kompetencji opiniujących Samorządu Uczniowskiego należy:

     1)     możliwość przedstawiania  Dyrektorowi i innym organom Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

     2)     wyrażanie opinii w sprawie:

     a)     wniosku Dyrektora o wprowadzenie obowiązkowego noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju ;

     b)    wzoru jednolitego stroju;

     c)     programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły;

     d)    ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

     e)     oceny pracy nauczyciela -  na wniosek Dyrektora.

     7.     Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna.

     8.     Działalność Samorządu Uczniowskiego musi być zgodna ze Statutem Szkoły oraz regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w Szkole.


     § 39

      

     1.     Wszystkie organy  Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

     2.     Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi w celu ich powielenia i przekazania każdemu organowi Szkoły.

     3.     Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

     4.     Organy  Szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

     5.     Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

     6.     Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd  Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.

     7.     Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

     8.     Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad  określonych w Statucie Szkoły.

     9.     Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem zasad określonych
     w § 40  niniejszego Statutu.

     10.  Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów  Szkoły organizuje Dyrektor.


     § 40

     1.     Organy Szkoły mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

     2.     Organy Szkoły są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji statutowych celów i zadań Szkoły.

     3.     Współdziałanie organów Szkoły obywa się według następujących zasad:

     1)     pozytywnej motywacji;

     2)     partnerstwa;

     3)     wielostronnego przepływu informacji;

     4)     aktywnej i systematycznej współpracy;

     5)     rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

     4.     Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Szkoły.

     5.     Współdziałanie organów Szkoły  obejmuje w szczególności:

     1)     zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa oraz
     w Statucie Szkoły poprzez:

     a)     udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;

     b)    organizację zebrań przedstawicieli organów Szkoły;

     c)     możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły;

     d)    rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;

     2)     opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów;

     3)     bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach lub podjętych decyzjach.

     6.     Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Szkoły ustala Dyrektor Szkoły.

      

      

     § 41

     1.     W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

     1)     prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora;

     2)     przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor  jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

     3)     Dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

     4)     o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych
     w ciągu 14 dni od dnia złożenia informacji o sporze.

     2.     W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Szkoły, z tym, że Dyrektor  wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

     3.     Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności przeprowadza postępowanie mediacyjne,
     a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

     4.     Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

     5.     Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

      

     Rozdział 4
     Organizacja pracy Szkoły
     § 42

     1.     Szczegółową organizację  nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły. Opracowany przez dyrektora zgodnie z art. 47 ust 1 pkt 3 ustawy, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji, o których mowa w art. 110 ust. 1 ustawy.

     2.     Dyrektor przekazuje arkusz organizacji Szkoły organowi prowadzącemu w terminie do dnia              21 kwietnia danego roku.

     3.     Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór.

     4.     Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. Dyrektor Szkoły przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zapoznaje  Radę Pedagogiczną na jej zebraniu ze szczegółowym kalendarzem organizacji roku szkolnego. Może także ustalić w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przy akceptacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

     5.     W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Szkoła informuje rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych  w tych dniach.

     6.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach,  niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

     § 43

     1.     Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia i nauczyciela.

     2.     Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa półrocza zakończone klasyfikacją uczniów. Pierwsze półrocze trwa w okresie od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, drugie półrocze trwa od 1 lutego do najbliższego piątku po 20 czerwca.

     § 44

     1.     Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach:

     1)     I etap: oddziały klas I-III – edukacja wczesnoszkolna;

     2)     II etap: oddziały klas IV – VIII.

     § 45

     1.     Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o prowadzeniu zajęć w innym wymiarze.

     2.     Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia, szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel.

      

     § 46

     1.     Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony  z uczniów, którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych planem nauczania i programami wpisanymi do Szkolnego Zestawu Programów dla danego etapu edukacyjnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Dyrektora Szkoły.

     2.     Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

     3.     W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych,  do oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego w obwodzie Szkoły, Dyrektor Szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust.2, z zastrzeżeniem ust.4 i 5.

     4.     Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału oddziału, zwiększając  liczbę uczniów ponad liczbę 25
     (nie więcej niż dwóch uczniów) na wniosek rady oddziałowej, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

     5.     Jeżeli  przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy Szkoły, powodujących skutki finansowe, Dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

     6.     Oddział, w  którym zwiększono liczbę uczniów zgodnie z ust. 3 i 4 może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

      

     § 47

     1.     W oddziałach klas IV – VIII dokonuje się podziału na grupy z zachowaniem zasad wynikających 
     z odrębnych przepisów.

     2.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach podział na grupy może być dokonany za zgodą organu prowadzącego.

     3.     Liczba uczniów na zajęciach pozalekcyjnych zależy od charakteru prowadzonych zajęć i wymaga akceptacji Dyrektora Szkoły.

     4.     Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów oddziałów klas IV –VIII są realizowane w formie:

     1)     zajęć klasowo-lekcyjnych;

     2)     zajęć do wyboru przez uczniów spośród następujących: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo – zdrowotnych, zajęć tanecznych, aktywnej turystyki.

     5.     Zajęcia klasowo – lekcyjne realizowane są w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny lekcyjne.

     6.     Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym  niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.

     7.     Dyrektor Szkoły przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów z uwzględnieniem:

     1)     potrzeb zdrowotnych uczniów, ich zainteresowań oraz osiągnięć w danej dziedzinie sportu lub aktywności fizycznej;

     2)     uwarunkowań lokalnych;

     3)     miejsca zamieszkania uczniów;

     4)     tradycji sportowych środowiska i Szkoły;

     5)     możliwości kadrowych.

     8.     Propozycję zajęć do wyboru przez uczniów Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, przedstawia do wyboru uczniom.

     9.     Uczniowie dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.

      

     § 48

     Organizacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych)

     1.     Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

     2.     Zajęcia, o których mowa w ust.1, realizowane są w celu udzielenia uczniom pomocy 
     w przezwyciężeniu trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębienia zainteresowań uczniów. 

     3.     Zajęciami dodatkowymi w  Szkole są w szczególności:

     1)     koła zainteresowań: przedmiotowe, techniczne, artystyczne, szachowe, czytelnicze, sportowe oraz inne,

     2)     gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas I-III,

     3)     zajęcia wyrównawcze,

     4)     zajęcia profilaktyczno-wychowawcze (mające na celu kształtowanie osobowości dziecka
     i wspieranie jego rozwoju społeczno-emocjonalnego),

     5)     zajęcia przygotowujące  uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach  sportowych,

     6)     zajęcia przygotowujące uczniów  do egzaminu ósmoklasisty,

     7)     prowadzenie chóru szkolnego,

     8)     prowadzenie zajęć SKS,

     9)     organizacja uroczystości szkolnych,

     10)  wolontariat,

     11)  wycieczki, udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach.

      

     § 49

     1. Szkoła organizuje zajęcia specjalistyczne dla uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują wsparcia i pomocy.

     2. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

     3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana uczniom, o których mowa w ust. 1
     w formie:

     1)     zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

     2)     zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,

     3)     zajęć logopedycznych,

     4)     zajęć rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne,

     5)     inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,

     6)     porad i konsultacji, m.in. rozmowy indywidualne z psychologiem związane z sytuacją  ucznia i jego rodziny.

      

     4.     Zajęcia wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności  w nauce, w szczególności
     w spełnieniu wymagań edukacyjnych  wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego. Zajęcia, prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wyrównawczych wynosi do 8.

     5.     Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami  i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.

     6.     Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.

     7.     Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.

     8.     Zajęcia terapeutyczne organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

     9.     Zajęcia rozwijające uzdolnienia i pogłębiające zainteresowania uczniów organizuje się dla uczniów uzdolnionych oraz prowadzi się  je z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzi nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

     10.  W przypadku  realizacji  innego rodzaju zajęć niż wymienione w ust. 3, liczba uczestników  tych zajęć ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z  nauczycielem prowadzącym  zajęcia.

     11.  Zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

     12.  Udział ucznia w zajęciach wymienionych w § 48 ust. 3 jest dobrowolny, a efekty jego pracy nie podlegają ocenie w skali stopni szkolnych.

      

      

     § 50

     1.     Godzinowy wymiar i zakres zajęć dodatkowych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

     2.     Przydzielenie zajęć dodatkowych nauczycielom następuje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w zakresie organizacji pracy szkoły,  w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

     3.     Wymiar zajęć dodatkowych nie wlicza się do pensum.

      

     § 51

     1.     Diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów przeprowadza się w każdym roku szkolnym
     w oparciu o wyniki ankiety skierowanej do uczniów i ich rodziców, a także w oparciu o wyniki monitorowania potrzeb uczniów prowadzonego na bieżąco przez  Dyrektora Szkoły. 

     2.     Diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów z wykorzystaniem ankiety przeprowadza nauczyciel wyznaczony  przez Dyrektora Szkoły.

      

     § 52

     1.     Nauczyciel, któremu w danym roku szkolnym przydzielono prowadzenie  zajęć dodatkowych,
     o których mowa w § 47 ust. 3, pkt 1-8 i 10-11,  jest obowiązany do ich dokumentowania
     w dzienniku zajęć dodatkowych.

     2.     Do dziennika zajęć dodatkowych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania i tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów  na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

     § 53

     Świetlica szkolna

     1.     Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich  rodziców lub  warunki związane z dojazdem do domu, Szkoła organizuje świetlicę szkolną.

     2.     Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka - Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej zawierającej w szczególności:

     1)     informację o czasie pobytu dziecka w świetlicy

     2)     wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy;

     3)     sposób kontaktowania się z rodzicami, np. w razie wypadku lub w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy po zakończonych zajęciach.

     § 54

     1.     Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza może być utworzona w zależności od potrzeb z:

     1)     grupy uczniów jednego oddziału;

     2)     uczniów z dwóch klas o niewielkiej rozpiętości wieku;

     3)     uczniów z  trzech lub więcej klas o różnym wieku.

     2.     Liczba u uczniów w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25 uczniów.

     3.     Czas trwania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy ustala się w wymiarze 45 minut. Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut.

     4.     Świetlica zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez:

     1)     stałą obecność wychowawcy w pomieszczeniu, w którym przebywają uczniowie;

     2)     wyposażenie w meble, urządzenia i pomoce bezpieczne dla uczniów;

     3)     zapoznanie uczniów korzystających ze świetlicy z jej regulaminem i systematyczne kontrolowanie jego przestrzegania.


     § 55

     Do zadań nauczyciela wychowawcy  świetlicy należy:

     1)     organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania zadań domowych w  świetlicy;

     2)     organizowanie gier zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach świetlicy i na  powietrzu, mających  na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;

     3)     ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie;

     4)     stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego;

     5)     upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

     6)     rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej;

     7)     współdziałanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.

      

     § 56

     Nauczyciel - wychowawca świetlicy  jest odpowiedzialny za:

     1)     właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych;

     2)     regularne, ustalone i uzgodnione z rodzicami rozkładem zajęć świetlicy, uczęszczanie dzieci na zajęcia;

     3)     utrzymaniewłaściwego stanu estetycznego i higieniczno-sanitarnego pomieszczeń świetlicy;

     4)     zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece ( w czasie zajęć w świetlicy i poza nią);          

     5)     stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar;

     6)     utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami;

     7)     prowadzenie dziennika zajęć świetlicy.

     § 57

     1.     Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności prawo do:

     1)     korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych;

     2)     uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy.

     2.     Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności obowiązek:

     1)     utrzymywania ładu i porządku w świetlicy;

     2)     wykonywania poleceń  nauczyciela wychowawcy;

     3)     nieoddalania się ze świetlicy bez powiadomienia nauczyciela wychowawcy.

     § 58

     1.     Szczegółowy sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Dyrektor Szkoły w Regulaminie pracy świetlicy.

     2.     Regulamin, o którym mowa w ust.2, określa w szczególności  zasady organizacji zajęć, ramowy rozkład zajęć, rozkład dnia, godziny pracy świetlicy w danym roku szkolnym.

      

     § 59

     1.     W szkole prowadzone jest dożywianie. Uczniowie korzystają z możliwości  spożycia ciepłego posiłku (obiadu) przygotowanego przez firmę cateringową.

     2.     Z obiadów mogą korzystać wszyscy chętni oraz uczniowie zakwalifikowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie.

     3.     Wydawanie obiadów dla uczniów koordynują i nadzorują nauczyciele wychowawcy świetlicy.

     4.     Stołówka jest czynna od godz. 11.00 do 14.00 w dni nauki szkolnej i inne dni, gdy organizowane są w Szkole zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla dzieci.

      

     § 60

      

     Metody pracy świetlicy uwzględniające wszechstronny rozwój ucznia

      

     1. Oddziaływanie werbalne (opowiadanie, czytanie, wyjaśnianie, rozmowa, wydawanie poleceń itp.). 

     2. Zadania  i  ćwiczenia  samodzielnie wykonywane  przez dzieci (czynności poznawcze, gospodarcze i  porządkowe, naprawcze i wytwórcze, usługowe i opiekuńcze).

     3. Gry  i  zabawy  dzieci (ruchowe  i  zręcznościowe, ćwiczące spostrzegawczość, umysłowe  i  dydaktyczne, iluzyjne  i  oparte  na  fantazji, konstrukcyjne).

     4. Ekspresja dramatyczna, odtwórcza (deklamacja, inscenizacje zdarzeń baśniowych i  realnych, śpiew  jako  występ).

     5. Ekspresja  twórcza  (różne  techniki  plastyczne, konstruowanie i układanie scenek).

     5.   Zajęcia  związane  z  muzyką  i  rytmem.

     6.     Zajęcia  przyrodnicze.

     7.   Zajęcia  o  tematyce  historycznej.

     9. Odbiór  przekazów  audiowizualnych (słuchanie  radia, nagrań  z  płyt, oglądanie programów  telewizyjnych, filmów i przeźroczy).

     10. Zajęcia  terenowe (wycieczki).

     11.  Zajęcia  rekreacyjno - sportowe (gry, gimnastyka).

      

     § 61

     Biblioteka szkolna

     1.     W Szkole funkcjonuje biblioteka.

     2.     Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji edukacji czytelniczej i medialnej.

     3.     Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.

     4.     W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia.

     5.     Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

     1)     gromadzenie i upowszechnianie zbiorów;

     2)     korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczeń poza bibliotekę;

     3)     prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w ramach realizacji  programu przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;

     4)     korzystanie ze zbiorów multimedialnych.

     6.     Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły.

     7.     Zasady wypożyczania książek, czasopism oraz korzystania z nich
     w czytelni, a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone i zagubione reguluje Regulamin biblioteki, który opracowuje nauczyciel bibliotekarz i zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

                                                                              

     § 62

      

     Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami obejmują:

     1)     z uczniami: rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, pogłębianie i wyrabianie u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, stały kontakt biblioteki z łącznikami klasowymi, propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej;

     2)     z nauczycielami: indywidualne kontakty, sporządzenie zestawień statystycznych czytelnictwa uczniów dla nauczycieli, spotkania w ramach prac zespołów przedmiotowych, organizacja imprez okolicznościowych zgodnie z planem szkoły;

     3)     z rodzicami: współpraca z radą rodziców w zakresie finansowania zakupu książek do biblioteki, przekazywanie informacji o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców,  wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poprzez polecanie im odpowiedniej literatury pedagogicznej;

     4)     z bibliotekami: wspólne organizowanie imprez czytelniczych, wymiana wiedzy i doświadczeń, spotkania.

      

     § 63

     Biblioteka funkcjonuje w oparciu o następujące zasady:

     1)     biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz, który ponosi materialną odpowiedzialność za zgromadzone zbiory;

     2)     bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. Zapewnia on bibliotece właściwe pomieszczenia, wyposażenie i środki finansowe warunkujące jej prawidłowe funkcjonowanie, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.

     3)     zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmiennictwa, materiały audiowizualne i multimedialne niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły.

                                                                                      

     § 64

     1.     Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjne.

     2.     W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

     1)     udostępniania zbiorów;

     2)     udzielania potrzebnych informacji;

     3)     udzielania porad przy  wyborze lektury;

     4)     prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego przy współpracy wychowawców
     i nauczycieli poszczególnych przedmiotów;

     5)     pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji;

     6)     przedstawiania informacji, na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

     7)     prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.

     3.     W ramach prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

     1)     gromadzenia i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

     2)     zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach;

     3)     sporządzania planu pracy oraz okresowego i rocznego sprawozdania z pracy;

     4)     prowadzenia statystyk wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki;

     5)     prowadzenia i rozbudowania warsztatu informacyjnego biblioteki;

     6)     prowadzenia dokumentacji bibliotecznej.

      

      

     § 65

     1.     W Szkole zorganizowana jest czytelnia.

     2.     Czytelnia jest pracownią szkolną, której zadaniem wraz z biblioteką jest koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i informacyjnej oraz multimedialnej realizowanego przez nauczycieli, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

     3.     Z czytelni korzystają uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz rodzice.

     4.     W czytelni gromadzony jest księgozbiór podręczny, programy komputerowe, do których czytelnik ma dostęp bezpośredni. Umożliwiony jest także stały dostęp do Internetu.

     5.     Na księgozbiór podręczny składa się w szczególności:

     1)     spis bibliograficzny nowości wydawniczych;

     2)     encyklopedie;

     3)     roczniki statystyczne;

     4)     słowniki języków obcych, ortograficznych i innych;

     5)     atlasy geograficzne, historyczne i inne;

     6)     poradniki i czasopisma metodyczne dla nauczycieli;

     7)     czasopisma popularno-naukowe;

     8)     komplet najnowszych (aktualnych) podręczników, programów multimedialnych do poszczególnych przedmiotów niezbędnych do kształcenia w Szkole.

     6.     Godziny pracy czytelni dostosowane są do planu zajęć obowiązującego na dany rok szkolny.

     7.     Szczegółowe zadania oraz organizację pracy czytelni określa Regulamin wewnętrzny biblioteki.

      

     Rozdział 5.
     Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

     § 66

     1.     W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

     2.     Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają
     odrębne przepisy.

     3.     Nauczyciele i pozostali pracownicy są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego    na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

     4.     Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły, utrzymanie obiektu Szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości.

     5.     Wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy Statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych w Szkole procedur.

     6.     Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa Dyrektor Szkoły 
      z uwzględnieniem:

     1)     odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

     2)     odpowiedzialności za powierzone mienie;

     3)     współpracy z rodzicami;

     4)     doskonalenia warsztatu pracy;

     5)     realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów.

      

      

     § 67

      

     Zakres zadań społecznego Wicedyrektora Szkoły

     1.     W szkole tworzy się stanowisko społecznego  wicedyrektora.

     2.  Zadania społecznego wicedyrektora:

     1)  zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności,

     2)  organizuje i koordynuje prace dydaktyczno-wychowawcze,

     3)  wykonuje zadania zlecone przez dyrektora szkoły

                                                                           

     § 68

     Zakres zadań asystenta nauczyciela klas I-III

     1.     Zakres zadań asystenta nauczyciela klas I-III obejmuje w szczególności:

     1)     wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
     w klasach I-III
     , w tym obowiązek realizacji zadań wskazanych przez nauczyciela w:

     a)     realizowaniu programu nauczania uwzględniającego indywidualne tempo rozwoju i możliwości uczenia się dziecka;

     b)    respektowaniu trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń - szkoła - dom rodzinny;

     c)     rozwijaniu predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;

     d)    kształtowaniu u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijaniu ciekawości
     w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;

     e)     poszanowaniu godności dziecka;

     f)     zapewnieniu dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy;

     g)    działania indywidualnego i zespołowego;

     h)     rozwijaniu samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

     i)      wyposażeniu dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;

     j)      dbałości o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowaniu mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;

     k)      sprzyjaniu rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym;

     2)     pomoc dzieciom, pod kierunkiem nauczyciela, w spożywaniu posiłków, czynnościach higienicznych, ubieraniu i rozbieraniu się, itp.;

     3)     wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć edukacyjnych;

     4)     opiekowanie się dziećmi podczas wycieczek, spacerów i zabaw;

     5)     organizowanie miejsca pracy nauczyciela i uczniów zgodnie z zasadami bhp i ppoż.;

     6)     porządkowanie zabawek i pomocy dydaktycznych;

     7)     wykonywanie innych zadań wskazanych przez nauczyciela.

     2.     Asystent wykonuje  zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia

     w oddziałach klas I-III.

     § 69

     Zakres zadań nauczyciela wspierającego

     1.     W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba objęcia ucznia kształceniem specjalnym, w szkole zatrudnia się nauczyciela współorganizującego to kształcenie, tj. nauczyciela wspierającego.

     2.     Nauczyciel wspierający wykonuje zadania wyznaczone przez Dyrektora Szkoły,
     a w szczególności:

     1)     prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizuje zintegrowane działania i zajęcia określone
     w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym;

     2)     prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniem  niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym  niedostosowaniem społecznym;

     3)     uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz
     w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, o którym mowa w pkt 1, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

     4)     udziela pomocy nauczycielowi prowadzącemu zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom
     i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w programie, o którym mowa w pkt 1, w doborze form i metod pracy z uczniem niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym  niedostosowaniem społecznym.

     § 70

     Zakres zadań nauczyciela

     1.     Nauczyciel sprawuje:

     1)     bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych;

     2)     opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek i zorganizowanych wyjść;

     3)     opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych. Jest obowiązany do pełnienia dyżurów zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz harmonogramem ustalającym porządek, czas
     i terminy dyżurów.

     2.     Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków:

     1)     wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;

     2)     dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny;

     3)     stosuje przyjęte przez Szkołę zasady, warunki i sposób oceniania uczniów;

     4)     bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie ich traktuje;

     5)     systematycznie rozwija i doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej;

     6)     przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz innych form współzawodnictwa naukowego i sportowego;

     7)     udziela indywidualnej  pomocy uczniom w przezwyciężaniu problemów w nauce;

     8)     rozpoznaje odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w tym zainteresowań i uzdolnień oraz niezwłocznie udziela uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej z nim pracy;

     9)     czynnie uczestniczy we wszystkich zebraniach i zespołach Rady Pedagogicznej, w skład których został powołany.

     3.     Nauczyciel w szczególności ma prawo do:

     1)     wyboru programu nauczania oraz jego realizacji z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych lub jego realizacji bez zastosowania podręcznika lub ww. materiałów;

     2)     decydowania o formach i metodach pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

     3)     egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań edukacyjnych;

     4)     zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych;

     5)     wystąpienia z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi w sytuacji prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.

     4.     Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za :

     1)     prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie w nich właściwych metod pracy;

     2)     jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej;

     3)     włączanie się w proces edukacyjny Szkoły zgodnie z jej charakterem, Programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły;

     4)     uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;

     5)     życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć prowadzonych w Szkole i poza nią;

     6)     przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad, warunków i sposobu oceniania;

     7)     powierzone mu mienie Szkoły.

     5.     Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

      

     § 71

     Zakres zadań wychowawcy oddziału

     1.     Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

     1)     tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;

     2)     przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;

     3)     rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez ucznia.

     2.     Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

     1)     otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków;

     2)     współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami o planie wychowawczym na dany rok szkolny oraz dłuższe okresy;

     3)     współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych  uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów
     z dysfunkcjami oraz niepowodzeniami szkolnymi);

     4)     utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu:

     a)     poznania i ustalenia potrzeb dydaktyczno-wychowawczych ich dzieci;

     b)    udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych;

     c)     włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły;

     d)    informowania o postępach w nauce i zachowaniu ucznia;

     e)     powiadamiania o przewidywanej dla ucznia śródrocznej/rocznej ocenie niedostatecznej na 30 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej;

     f)     współpracuje z pedagogiem, psychologiem, logopedą w rozpoznawaniu różnorodnych potrzeb  uczniów.

     3.     Wychowawca klasy jest zobowiązany zapoznać uczniów z:

     1)     zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;

     2)     sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;

     3)     z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

     4)     zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

     § 72

     1.     Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i innej ustalonej w Szkole dokumentacji szkolnej.

     2.     Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków
     w terminie do 5 dnia kolejnego miesiąca.

     3.     Wychowawca klasy gromadzi wnioski rodziców o usprawiedliwienie nieobecności uczniów. Wnioski te przechowywane są przez okres jednego roku szkolnego.

     4.     Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.

     5.     Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej  ze strony pedagoga i psychologa szkolnego, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

     6.     Wychowawca ustala spójne z Programem wychowawczo-profilaktycznym treści  i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.

     7.     Wychowawca ustala uczniowi ocenę zachowania w oparciu o obowiązujące w Szkole zasady oceny zachowania uczniów.

      

     § 73

     1.     Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy polegają na:

     1)     programowaniu i organizowaniu procesu wychowania w zespole klasowym, w tym opracowaniu planu wychowawczo – profilaktycznego na dany rok szkolny;

     2)     dbaniu o systematyczne uczęszczanie uczniów do Szkoły, analizie frekwencji uczniów i klasy;

     3)     udzielaniu porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia we współpracy z nauczycielem koordynującym zadania z zakresu doradztwa zawodowego w Szkole;

     4)     informowaniu uczniów i rodziców o zasadach oceny zachowania;

     5)     utrzymywaniu stałych kontaktów z rodzicami uczniów;

     6)     organizowaniu zebrań klasowych i konsultacji z rodzicami.

     2.     Wychowawca odpowiada za:

     1)     osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału;