Dokumentacja szkolna

    • WSO

    • WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

     W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W ROGACH

     opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2001 r. , \r 29, póz. 323 ze zm.).

     PRZEPISY WSTĘPNE

     §1

     Ilekroć w regulaminie mowa jest o rodzicach, ma się na myśli również prawnych opiekunów.

     §2

     1. Regulamin reguluje warunki i sposób oceniania – klasyfikacji i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w Publicznej Szkole Podstawowej w Rogach.

     2. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

     §3

     l. Aby uzyskać informację o osiąganych postępach edukacyjnych ucznia będą one badane trzy razy w ciągu trwania edukacji w szkole podstawowej:

     a) Trzecioteścik przeprowadzany na koniec klasy III

     b) wewnątrzszkolny test na początku klasy IV - przeprowadzony przez nauczycieli uczących w klasie IV.

     c) obligatoryjny sprawdzian zewnętrzny przeprowadzany przez OKE w klasie VI.

      

     OCENIANIE

     §4

     1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. oraz formułowania oceny.

     2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :

     a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

     b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

     c) motywowanie ucznia do dalszej pracy.

     d) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

     e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

     3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :

     a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców.

     b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie.

     c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.

     d) ustalanie końcóworocznych ocen klasyfikacyjnych oraz warunki ich poprawiania.

     §5

     1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów poprzez :

     a) informację o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne nauczyciele przedstawiają uczniom na pierwszych zajęciach.

     b) poinformowanie rodziców o tychże  wymaganiach na pierwszym spotkaniu, które powinno odbyć się do końca września na pierwszym zebraniu.

     c) Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie są dodatkowo dostępne na stronie internetowej szkoły.

     2. Wymagania te opracowywane są zgodnie z §11 ust. 3.

     3. Wychowawca klasy jest zobowiązany zgromadzić opracowane kryteria wymagań i udostępniać je do wglądu rodzicom.

     4. Komplet kryteriów ocen stanowi dokumentację szkoły i znajduje się w kancelarii szkoły.

     5. Kryteria wymagań edukacyjnych mogą być modyfikowane, a zmiany obowiązywać będą od nowego roku szkolnego.

     6. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca informuje uczniów oraz ich rodziców o kryteriach i zasadach oceniania zachowania.

     § 6

     1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. l. do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się. uniemożliw tające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2

     2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawa", z zastrzeżeniem ust. 3

     3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych jego potrzeb może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

     §7

     1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”

     §8

     1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

     2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

      

     SPOSOBY OCENIANIA UCZNIÓW W PIERWSZYM ETAPIE EDUKACYJNYM

      

     §9

      

     1. Ocenianie bieżące:

              ustna ocena wobec całej klasy lub indywidualna (pochwała lub zachęta do dalszej aktywności)

              pisemna ocena punktowa  lub w postaci króciutkiej informacji w zeszycie ucznia

              oceny cyfrowe w dzienniku lekcyjnym,

              punktacja.

      

     Punktacja Kryteria

                   Max. 6 punktów  Aby uzyskać maksymalnie 6 punktów, uczeń musi wykazać się dużym zaangażowaniem w zdobywanie umiejętności i wiadomości, pracuje samodzielnie, bez pomocy nauczyciela. Proponuje nowe rozwiązania sytuacji problemowych , a zdobyte wiadomości w znacznym stopniu wykraczają poza wymagania programowe.

                   5 punktów W sposób wyczerpujący opanował materiał programowy. Umiejętnie potrafi wykorzystać w praktyce opanowany materiał bez ingerencji nauczyciela.

                   4 punkty Opanował materiał programowy. Potrafi zastosować w praktyce zdobyte wiadomości. Pracuje chętnie, ale pod wpływem inspiracji nauczyciela.

                   3 punkty Zakres materiału programowego ogranicza się do podstawowych treści programowych. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce tylko przy pomocy nauczyciela.

                   2 punkty Nie opanował podstawowych treści programowych. Potrafi pracować tylko przy pomocy nauczyciela.

                   1 punkt Wykazuje rażący brak opanowania wiadomości i umiejętności. Nie wkłada żadnego wysiłku, nie jest zaangażowany w próby rozwiązywania problemów. Nie potrafi pracować nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela.

      

     Taka propozycja dla uczniów jest dość naturalna, gdyż od pierwszej klasy uczeń obcuje z oceną cyfrową. Oceny cząstkowe ( w skali 1-6 ) wpisywane są do dziennika lekcyjnego oraz do zeszytów lub ćwiczeń ucznia (w celu poinformowania rodziców).
      
     2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień

     Kryteria stosowane przy określaniu kompetencji w klasach I-III to:

              edukacja polonistyczna -czytanie, czytanie ciche i czytanie głośne ze zrozumieniem, przepisywanie tekstu pisanego i drukowanego, pisanie z pamięci i mówienie,

              edukacja matematyczna -pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie podstawowych działań arytmetycznych, zadania tekstowe, umiejętności praktyczne,

              edukacja środowiskowa -społeczno-przyrodnicza,

              edukacja artystyczno-techniczna,

              edukacja motoryczno- ruchowa.

     Ocenie bieżącej, okresowej i końcowej podlegać będzie również zachowanie ucznia.

     Ocenie tej podlegać będą następujące aspekty:

     1. Kontakty z rówieśnikami;

              nawiązywanie kontaktów; jakość kontaktów.

     2.  Współdziałanie w grupie rówieśniczej:

              pozycja w grupie;

              działanie w grupie.

     3. Kontakty z dorosłymi:

     §  wyczucie dystansu;

     §  przyjmowanie uwag i poleceń.

     4. Zachowanie w różnych sytuacjach na terenie szkoły:

              bezpieczne poruszanie się na terenie szkoły;

              dbanie o bezpieczeństwo własne i kolegów;

              kulturalne zachowanie podczas przerw, wycieczek, uroczystości szkolnych, spożywanie posiłków;

              dbanie o porządek na ławce i w plecaku;

              wzorowe pełnienie obowiązków dyżurnego;

              stosowanie zwrotów grzecznościowych;

              unikanie używania brzydkich słów.

     5. Aktywność podczas zajęć, a także uczestnictwo w konkursach, uroczystościach szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych.
     6. Frekwencja i punktualność.

     7. Wkład pracy i wysiłek wkładany w wykonywanie powierzonych zadań.

     Lp.

     Skala punktowa

     Wiadomości

     Umiejętności ucznia

     1.

     6 punktów

     Zdobyte wiadomości w znacznym stopniu wykraczają poza wymagania programowe.

     Uczeń musi wykazać się dużym zaangażowaniem w zdobywaniu umiejętności i wiadomości, pracuje samodzielnie, bez pomocy nauczyciela. Proponuje nowe rozwiązania sytuacji problemowych

     2.

     5 punktów

     W sposób wyczerpujący opanował materiał programowy

     Umiejętnie potrafi wykorzystać w praktyce opanowany materiał bez ingerencji nauczyciela.

     3.

     4 punkty

     Dobrze opanował materiał programowy.

     Potrafi zastosować w praktyce zdobyte wiadomości. Pracuje chętnie, ale pod wpływem inspiracji nauczyciela.

     4.

     3 punkty

     Zakres materiału programowego ogranicza się do podstawowych treści programowych

     Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce tylko przy pomocy nauczyciela.

     5.

     2 punkty

     Słabo opanował materiał programowy.

     Nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela.

     6.

     1 punkt

     Brak opanowania wiadomości i umiejętności.

     Nie wkłada żadnego wysiłku, nie jest zaangażowany w próby rozwiązywania problemów. Nie potrafi pracować nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela.

      

     §10

     SPOSOBY OCENIANIA UCZNIÓW W DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM

     1. Oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali :

     1) stopień celujący -     6   cel

     2) stopień bardzo dobry - 5   bdb

     3) stopień dobry. -       4   db

     4) stopień dostateczny -   3   dst

     5) stopień dopuszczający - 2   dp

     6) stopień niedostateczny - l   ndst

     2. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

     1) zakres wiadomości.

     2) rozumienie materiału programowego.

     3) umiejętność stosowania wiedzy.

     4) postawa związana z rozwijaniem swoich umiejętności i zdolności.

     3. Ustala się następujące ogólne kryteria na poszczególne, stopnie szkolne

     STOPIEŃ SZKOLNY

     WIADOMOŚCI

     UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA

     POSTAWA UCZNIA ZWIĄZANA Z ROZWIJANIEM SWOICH UMIEJĘTNOŚCI I ZDOLNOŚCI

     CELUJĄCY

     Wykracza poza treści omawiane na lekcjach

     Posługuje się bogatym słownictwem' Dyskutuje używając poprawnych merytorycznie argumentów

     Korzysta z wielu dodatkowych źródeł informacji

     Rozwiązuje problemy teoretycznie lub praktycznie z programu nauczania danej klasy, proponując rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program

     Z powodzeniem organizuje konkursy dotyczące tematyki przedmiotu, opracowując zadania

     Stosuje zdobytą wiedzę w praktyce

     Samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia

     Osiąga nagrody w konkursach przedmiotowych. zawodach sportowych

     Sporządza materiały pomocnicze do realizacji zagadnień na lekcji

     Samodzielnie prowadzi fragmenty lekcji

     BARDZO DOBRY

     Zna i rozumie wszystkie pojęcia i zagadnienia wprowadzane na lekcji, opanował pełny zakres wiedzy

     Posiada dodatkowe informacje świadczące o zainteresowaniu tematyką zajęć i korzysta z dodatkowych źródeł informacji

     Posługuje się poprawnie językiem przedmiotu

     W sposób jasny i zrozumiały formułuje swoje myśli

     Rzeczowo argumentuje swoje zdanie

     Samodzielnie formułuje problemy, stawia hipotezy

     Znajduje drogi prowadzące do rozwiązania problemu tworzy uogólnienia

     Prawidłowo wnioskuje i zupełnie samodzielnie wykorzystuje zdobytą wiedze w praktyce

     Czynnie uczestniczy w zajęciach

     Chętnie bierze udział konkursach na terenie szkoły

     Ma wiele ciekawych  pomysłów i dzieli się nimi z grupą

      

     DOBRY

     Zna i rozumie większość pojęć i zagadnień wprowadzanych na lekcji

     Opanował większość wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie

     Posiada dodatków ą wiedzę na tematy które go interesują w sposób szczególny

     Samodzielnie argumentuje swoje odpowiedzi

     W sposób jasny i rzeczowy formułuje swoje myśli

     Opisuje sytuację problemową i poszukuje drogi rozwiązania

     Wnioskuje najczęściej w sposób prawidłowy

     Stara się stosować zdobytą wiedzę w praktyce

     Wykorzystuje samodzielnie powierzone mu zadania umiejętnie współpracuje grupą

     Czynnie uczestniczy w zajęciach

      

     DOSTATECZNY

     Zna i rozumie podstawowe pojęcia zagadnienia omawiane na lekcjach

     Opanował wiadomości na poziomie określonym w podstawach programowych

     Potrafi pod kierunkiem nauczyciela

     Uzasadnić odpowiedź i rozwiązania zadań rozwiązywać proste problemy i wyciągać wnioski

     zastosować zdobytą wiedzę w 'typowych sytuacjach życia codziennego

     Współpracuje z grupą przy realizacji zadań

     DOPUSZCZAJĄCY

     Przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić znaczenie niektórych i ważniejszych pojęć i zagadnień oprowadzanych na lekcji

     w minimalnym stopniu orientuje się w problematyce poruszanej na zajęciach

     sporadycznie wykazuje się pewnymi wiadomościami

     Przy dużej pomocy 'nauczyciela.

     odtworzyć wnioski i argumenty podawane przez innych  odwzorować zaprezentowane przez innych rozwiązania problemów i zadań

     zaprezentować, po obserwacji, niektóre z prezentowanych przez innych zastosowań praktycznych zdobytej wiedzy

     Jest biernym uczestnikiem 'zajęć

     NIEDOSTATECZNY

     Nie zna podstawowych pojęć i zagadnień omawianych na lekcjach

     Nie orientuje się w problematyce przedmiotu

     Nawet przy dużej pomocy nauczyciela nie potrafi

     odtworzyć podawanych przez innych rozwiązań-wiadomości

     odwzorować podanych zastosowań praktycznych ,wiedzy zdobywanej na lekcjach

     Nie włącza się do realizacji zadań na lekcjach

     Nie współpracuje z nauczycielem i grupą

      

      

     4. Zasady oceniania uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym.

     1. Uczniowie głębiej niepełnosprawni intelektualnie, upośledzeni  umysłowo umiarkowanie i znacznie / podlegają odrębnym niż w szkołach ogólnodostępnych, kryteriom oceniania i klasyfikowania.

     2. Oceny bieżące, śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć  edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu  umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

     3. Brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu , a nawet niewielkie postępy dziecka są dostrzegane i wzmacniane pozytywnie.

     4. Uczeń, który opuścił ponad 50% zajęć z przyczyn nieusprawiedliwionych w ostatniej klasie na danym etapie edukacyjnym nie otrzymuje świadectwa ukończenia szkoły.

     5. Uczeń, któremu przedłużono etap edukacyjny nie otrzymuje świadectwa lecz pisemną informację a temat zachowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjnego.

      

     ZASADY OGÓLNE:

     Klasyfikacja roczna ucznia odbywa się w czerwcu , polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla każdego ucznia w stopniu umiarkowanym i znacznym, zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania .W styczniu wystawiana jest ocena śródroczna, która zawiera opis zachowania ucznia, jego postępów z zajęć edukacyjnych w I semestrze, uwagi, spostrzeżenia nauczyciela dotyczące dalszej pracy z dzieckiem. Wyniki klasyfikacji wpisywane są w odpowiedniej karcie i przechowywane w arkuszach ocen uczniówOcena bieżąca to ciągłe monitorowanie postępów w rozwoju dziecka / w opanowaniu przez nie nowych wiadomości i umiejętności / oceny te wystawiane są w dziennikach w trakcie codziennych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela oraz w indywidualnych programach edukacyjnych w odpowiednich rubrykach co najmniej dwa razy w roku / w celu diagnozowania postępów ucznia i stopnia realizacji ind. programu.

     OCENY BIEŻĄCE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH WYRAŻONE SĄ CYFRAMI 6, 5, 4, 3, 2, 1 są one odpowiednikami – symboli ocen opisowych i określają poziom wykonania przez ucznia określonego zadania na bazie wiadomości:

     Cyfra 6 – Super ! Wykonałeś wszystkie zadania- wpisujemy gdy uczeń opanował przewidziane dla niego w programie i poza programem wiadomości i umiejętności samodzielnie i poprawnie wykonuje określone zadania. Sam wychodzi z inicjatywą.

     Cyfra 5 – Brawo ! Bardzo ładnie wykonałeś zadanie – wpisujemy gdy uczeń opanował przewidziane dla niego w programie wiadomości i umiejętności samodzielnie i poprawnie wykonuje określone zadania.

     Cyfra 4 – Świetnie ! Widzę ,że się bardzo starasz – wpisujemy gdy uczeń opanował wiadomości, zadanie wykonuje w całości według instrukcji nauczyciela i pod jego nadzorem.

     Cyfra 3 – Ładnie ! Musisz jeszcze popracować – wpisujemy gdy uczeń częściowo opanował wiadomości, wykonuje ok. 50% czynności składających się na zadanie, jedynie przy znacznej pomocy nauczyciela.

     Cyfra 2 – Starasz się ale musisz nadal ćwiczyć – wpisujemy gdy uczeń fragmentarycznie opanował wiadomości i umiejętności, wykonuje niesamodzielnie pojedyncze elementy zadania, dlatego edukację w tym zakresie należy kontynuować.

     Cyfra 1 – Notorycznie i świadomie odmawia wykonania zadania, które jest na miarę jego możliwości. Nie wywiązuje się z obowiązku szkolnego.

     W indywidualnych programach edukacyjnych Cyfrę 2 wpisujemy 1 raz na zakończenie obecnego etapu edukacyjnego, w celu wskazania jakie zadania i czynności wymagają dalszych ćwiczeń.

     5. Przedłużenie okresu nauki uczniom upośledzonym  w stopniu umiarkowanym i znacznym

     1. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, nie później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole, na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez radę pedagogiczną.

     2. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu (pedagog, psycholog) oraz zgody rodziców (prawnych opiekunów) do końca lutego danego roku szkolnego.

      

     §10

      

     1. Wszystkie oceny osiągnięć edukacyjnych zapisywane są w dzienniku lekcyjnym.

     2. Przyjmuje się zasadę, iż minimalna ilość ocen cząstkowych w semestrze nie może być mniejsza niż 5. n w przypadku przedmiotu realizowanego w wymiarze 1 godziny tygodniowo nie mniejsza niż 2 .

     3. Ustalonymi sposobami kontroli postępów w nauce są: kartkówki, sprawdziany, dyktanda, prace klasowe, odpowiedzi ustne, zadania domowe, prace długoterminowe.

     4. Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad samodzielnej oceny osiągnięć i postępów (samoocena).

     5. Ustala się . iż w jednym dniu może być tylko jedna praca pisemna całogodzinna tj. sprawdzian, praca klasowa bądź dyktando, zaś liczba takich prac w tygodniu nie może przekroczyć dwóch. W przypadku j. polskiego i matematyki dopuszcza się dwugodzinne prace pisemne.

     6. Ustala się. iż kartkówka może obejmować materiał z co najwyżej trzech ostatnich lekcji, a jej trwanie nie może przekroczyć 15 min., zaś liczba nie może przekraczać dwóch dziennie.

      

     §11

     1. W dniu w którym przeprowadzana jest całogodzinna praca pisemna nie przeprowadza się kartkówek.

     2. Termin i zakres całogodzinnych prac pisemnych są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, a fakt ten odnotowywany w dzienniku lekcyjnym. Kartkówki mogą być niezapowiedziane.

      

     §12

     1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien ocenę uzasadnić.

     2. Sprawdzone i ocenione całogodzinne prace pisemne zostają oddane do wglądu uczniowi w ciągu dwóch tygodni. a kartkówki w ciągu tygodnia od dnia przeprowadzenia. Ocen prac nie poprawionych w terminie nie wpisuje się do dziennika. Odliczeniu podlegają święta, choroba i inna usprawiedliwiona nieobecność nauczyciela.

     3. Sprawdzone i ocenione całogodzinne prace pisemne są udostępniane rodzicom na warunkach ustalonych przez  danego nauczyciela. Prace te są przechowywane do końca roku szkolnego.

     4. Oceny za całogodzinne prace pisemne wpisuje się do dziennika kolorem czerwonym.

     5. Poprawie mogą podlegać bieżące oceny niedostateczne i dopuszczające na zasadach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej bierze się pod uwagę obie oceny.

     6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

     7. Uczniowie biorący udział w zawodach sportowych i przeglądach artystycznych mają praw o w dniu następnym do nie odpytywania i nie pisania kartkówek z materiału przerabianego w dniu zawodów.

     8. Uczeń ma prawo do dwukrotnego nie przygotowania się do lekcji w semestrze (dotyczy to również braku pracy domowej lecz nie dotyczy całogodzinnych prac pisemnych), a w przypadku przedmiotu realizowanego w wymiarze jednej godziny tygodniowo do jednego nie przygotowania. Uczniowie zgłaszają ten fakt na początku lekcji.

     9. W razie zaległości spowodowanych dłuższą usprawiedliwioną nieobecnością uczeń ma prawo do nie odpytywania aż do czasu nadrobienia zaległości. Na prośbę ucznia lub Jego rodziców, czas ten ustalany jest   z nauczycielem danego przedmiotu.

      

     §13

     1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych. jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

     2. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności :

     1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym.

     2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

     3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na :

     1) oceny z zajęć edukacyjnych.

     2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

     4. Ocena zachowania jest oceną jawną i uzasadnioną.

     5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

     6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

      

      

      

     §14

     1. Śródroczną i końcoworoczną ocenę z zachowania ustala się według następującej skali:

     1) wzorowe       wz.

     2) bardzo dobre   bdb

     3) dobre           db.

     4) poprawne       popr,

     5) nieodpowiednie  ndp.

     6) naganne   ng

     2. Zachowanie ucznia ocenia się w dziewięciu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi rzymskimi zgodnie z pkt 5

     3. Zadaniem wychowawcy jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród kolejnych opisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje danego ucznia w opinii wychowawcy, nauczycieli, uczniów i innych członków społeczności szkolnej.

     4. Ostateczną decyzję o wyborze danego zdania podejmuje wychowawca.

     5. Ustala się następujące szczegółowe kryteria oceny zachowania:

     I. Stosunek do nauki:

     W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki :

     3 - maksymalne

     2 - wysokie

     l - przeciętne

     0 - niskie

     II. Frekwencja:

     3 - nie ma spóźnień i nieusprawiedliwionych godzin

     2 - ma do 10 spóźnień i godzin nieusprawiedliwionych (łącznie)

     l - ma od 11 do 20 spóźnień i godzin nieusprawiedliwionych (łącznie)

     0 - nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łącznie powyżej 21 )

     III. Takt i kultura w stosunku z ludźmi:

     3 - uczeń jest zawsze taktowny, życzliwy, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji

     2 - zdarzyło się incydentalnie, że uczeń zachował się nietaktownie lub używał wulgarnego słownictwa

     l - uczeń bywa często nietaktowny, używa wulgaryzmów

     0 - uczeń jest wulgarny, nie szanuje innych ludzi

     V. Dbałość o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą:

     3 - uczeń jest zawsze czysty, stosownie ubrany (na co dzień i podczas uroczystości szkolnych).

     2 - zdarzyło się incydentalnie, że strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny budziły zastrzeżenia

     l - uczniowi należy często przypominać o potrzebie dbałości o higienę osobistą, stosowności ubioru

     0 - uczeń jest zawsze niestosownie ubrany, nie dba o higienę,

     V. Sumienność i poczucie obowiązku:

     Uczeń dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów, przekazywania usprawiedliwień, itp.). rzetelnie wykonuje powierzone mu zadania i prace:

     3- zawsze

     2 - zwykle

     l - rzadko

     0-nigdy

     VI. Postawa moralna:

     Uczeń wykazuje się uczciwością, reaguje na dostrzeżone przejawy zła. szanuje godność osobistą- swoją i innych:

     3 - zawsze

     2 - zwykle

     l - rzadko

     0 - nigdy

     VII. Postawa społeczna:

     Uczeń wykazuje aktywność w działaniach na rzecz klasy. szkoły i środowiska:

     3 - bardzo dużą, często z własnej inicjatywy

     2 - dużą

     l - małą

     0 - wcale

     VIII. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

     Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa:

     3 - zawsze i prawidłowo reaguje na wstępujące zagrożenia

     2 - zawsze, ale nie reaguje na występujące zagrożenia

     l - nie zawsze: kilkakrotnie stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego i innych osób

     0 - nigdy jest agresywny, permanentnie stwarza swoim zachowaniem zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia

     X. Postawa wobec nałogów i uzależnień:

     3 - nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień

     2 -jeden raz zdarzyło się, że uczeń pali papierosy

     l - kilkakrotnie (2-3 razy) stwierdzono, że uczeń pali papierosy

     0 - uczeń pali papierosy lub zdarzyło się, że uczeń był pod wpływem alkoholu lub innych używek w szkole i poza nią

     6. Ustala się następujące zasady przeliczania punktów na ocenę zachowania:

     Łączna ilość punktów

     Ocena

     96% - 100%

     Wzorowe

     87% - 95%

     Bardzo dobre

     76% - 86%

     Dobre

     50% - 75%

     Poprawne

     30% - 49%

     Nieodpowiednie

     0 – 29%

     Naganne

     7. Sposób dokumentowania ocen zachowania przedstawiony jest w załączniku nr l dołączonym do dokumentu.

      

     §15

     1. Pozytywne zachowanie ucznia, pochwały, sukcesy, a także zachowania negatywne, wy tryki, przewinienia  nauczyciel odnotowuje w dodatkowym zeszycie, wstawiają: datę i podpis we właściwej rubryce.

     2. Nauczyciel może także wpisać uwagę w zeszycie ucznia i dzienniczku.

     3. Ustalenia oceny z zachowania odbywa się w następujący sposób :

     a) ocenę ustala wychowawca klasy na co najmniej tydzień przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, uwzględniając opinię całego zespołu klasowego, nauczycieli uczących w danej klasie, samego ucznia. innych pracowników szkoły

     b) podczas ustalania oceny rozpatrzone zostają szczegółowe kryteria ocen zachowania

     c) ocena ustalona przez wychowawców jest ostateczna i nie może ulec zmianie w wyroku czynności administracyjnych.

     d) ocena jest zatwierdzana uchwalą rady pedagogicznej

      

      

     KLASYFIKOWANIE

     §16

     1. Rok szkolny zostaje podzielony na dwa semestry. Klasyfikacja śródroczna będzie przeprowadzana w drugim tygodniu stycznia.

     2. Klasyfikowanie śródroczne w klasach IV - VI polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w § 11 ust. l. oraz oceny zachowania według skali określonej w § 14 ust. l. z zastrzeżeniem ust. 3.

     3. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu opisowych ocen klasyfikacyjnych i opisowej oceny zachowania.

     4. Klasyfikowanie śródroczne w klasach I - III polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustalenia jednej oceny klasyfikacyjnej, zgodnie z §9 ust. l oraz oceny zachowania, zgodnie z § 10 ust. l.

      

     §17

     1. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach IV - VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w § 11 ust. l, oraz oceny zachowania według skali określonej w § 14 ust. l. z zastrzeżeniem ust. 2.

     2. Klasyfikowanie końcoworoczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu opisowych ocen klasyfikacyjnych i opisowej oceny zachowania.

     3. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I - III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustalenia jednej oceny klasyfikacyjnej, zgodnie z §9 ust. l oraz oceny zachowania, zgodnie z § l0 ust. l.

      

     §18

     1. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczy ciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia a ocenę zachowania  wychowawca klasy.

     2. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

     3. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna nie musi być ustalona jako średnia arytmetyczna ocen bieżących.

     4. Przy ustalaniu końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej należy w ziać pod uwagę śródroczna ocenę klasyfikacyjną.

     5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 28 ust. l

     §19

     1. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, poszczególni nauczy ciele uczący w danej klasie są obowiązani poinformować ucznia i Jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. Informacja ta będzie przekazana w formie pisemnej.

     2. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca jest obowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie zachowania.

     3. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, rodzice otrzymuj ą pisemną informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych. Za przechowanie tej informacji odpowiedzialny jest wychowawca.

     4. Fakt przekazania informacji, o której mów a w ust. 3 potwierdza się podpisem rodzica w dzienniku lekcyjnym. W razie braku osobistego kontaktu z rodzicami, informację przesyła się listem poleconym na adres domowy ucznia.

     §20

     l. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono. że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programów o wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez :

     1) organizację zespołów dydaktyczno - wyrównawczych

     2) konsultacje z nauczycielami.

     3) pomoc pedagoga.

     4) uczniowską pomoc koleżeńską.

     2. Uczeń zobowiązany jest do aktywnej postawy, chęci współpracy i korzystania z pomocy.

     §21

     1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

     2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

     3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

     4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, realizując, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

     5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie i tubie określonym w § 22.

     6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami.

      

      

      

     ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

     §22

     1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej.

     2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych

     3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

     4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

     1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

     2)    nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy

     5. Pytania egzaminacyjne przygotowuje egzaminujący. które przed egzaminem zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji.

     6. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zabierający : skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustalona przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych jego odpowiedziach.

     7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)

      

     ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO TRYB ODWOŁAWCZY OD OCENY ZACHOWANIA

     §23

     1. W przypadku kwestionowania przez ucznia bądź jego rodziców ustalonej końcóworocznej oceny; klasyfikacyjnej innej niż niedostatecznej, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego.

     2. Pisemny, uzasadniony wniosek o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego należy złożyć w kancelarii nie później niż na cztery dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

     3. Dyrektor szkoły, po sprawdzeniu zasadności wniosku, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego.

     4. Egzamin sprawdzający przeprowadza się nie później niż na dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej na zasadach i w trybie określonych w §24.

     §24

     1. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki. techniki, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.

     2. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą :

     1) dyrektor szkoły -jako przewodniczący komisji.

     2) nauczyciel prowadzący dane obowiązkowe zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący.

     3) nauczyciel prowadzący takie same bądź pokrewne zajęcia -jako członek komisji.

     3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z ty m. że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

     4. Pytania egzaminacyjne, zgodne z kryteriami wymagań edukacyjnych na ocenę, o którą ubiega się uczeń. przygotowuje egzaminujący. Pytania zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji.

     5. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych jego odpowiedziach.

     6. W wyniku egzaminu sprawdzającego ustalona przez nauczyciela ocena może być podwyższona o jeden stopień albo pozostawiona bez zmiany.

     7. Uczeń bądź jego rodzice mogą złożyć odwołanie od co najwyżej dwóch ocen.,

     8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

     9. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

     1)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

     2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

     Sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

     Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)

     §25

     1. W przypadku kwestionowania przez ucznia bądź jego rodziców ustalonej przez wychowawcę końcoworocznej oceny zachowania, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny zachowania.

      

     2. Pisemny, uzasadniony wniosek o ponowne ustalenie oceny zachowania należy złożyć w kancelarii nie później niż na cztery dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

     3. Odwołanie rozpatruje rada pedagogiczna i ustala ostateczną ocenę zachowania

      

     PROMOWANIE

     §26

     1. Uczeń klas I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust, 2.

     2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia

     3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z wyjątkiem następujących sytuacji:

     1) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,

     2) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej

     4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

     5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę,   z zastrzeżeniem § 28 ust. 10.

     6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”

     7. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego

      

     §27

     l. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania. otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji do klas)- programowo wyższej - z wyróżnieniem.

     2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną

     ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO

     §28

     1. Począwszy od klasy IV. z wyjątkiem klasy VI uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

     2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych

     3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich

     4. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą :

     a) dyrektor szkoły -jako przewodniczący komisji.

     b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący.

     c) nauczyciel prowadzący takie same bądź pokrewne zajęcia -jako członek komisji.

     5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 może być zwolniony l udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym. że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

     6. Pytania egzaminacyjne, zgodne z. kryteriami wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą, przygotowuje egzaminujący, które przed egzaminem zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji.

     7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający : skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne proce ucznia i zwięzłą informację o ustnych jego odpowiedziach.

     8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym prze dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

     9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.10

     10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego,  z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem. że te zajęcia edukacyjne są. zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

     UKOŃCZENIE SZKOŁY

     §29

     1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

     a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu (z uwzględnieniem zasad dotyczących laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych), uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej (z zastrzeżeniem możliwości niepromowania ucznia, któremu co najmniej dwa razy ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania),

     b) przystąpił do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole

     2. O ukończeniu szkoły podstawowej przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy VI rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

     §30

     l. Uczeń klasy VI. Który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz przystąpił do sprawdzianu przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną, o którym mowa w §31. otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem . Nagroda książkowa.

     SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

     §31

     1. W klasie VI szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej "OKE", przeprowadza sprawdzian opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej „sprawdzianem”.

     2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz §36 ust.3.

     3. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

     4. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej może być zwolniony przez dyrektora OKE z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców, zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

     5. Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej. W tym publicznej poradni specjalistycznej spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy. z zastrzeżeniem ust. 6. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.

     6. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

     §32

     l. OKE w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, zwaną dalej "CKE" opracowują i ogłaszają informator zawierający opis zakresu sprawdzianu oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu, a  także przykłady zadań, nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest sprawdzian.

      

     § 33

     l. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu.

     2. Sprawdzian trwa 60 minut z zastrzeżeniem ust. 3.

     3. Dla uczniów, o których mowa w § 31 ust 5 i 6 czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

     §34

     l. Na każdym zestawie do przeprowadzania sprawdzianu, zawierającym zestaw zadań i karty odpowiedzi jest zamieszczany kod ucznia nadany przez OKE. Uczniowie nie podpisują zestawów.

     § 35

     1. Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

     2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na dwa miesiąc przed terminem sprawdzianu może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

     3. Do zadań przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego należy:

     a) nadzorowanie przygotowania sal. w których ma być przeprowadzony sprawdzian zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

     b) powołanie zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu.

     c) ustalenie spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego składu zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach, w tym wyznaczenie przewodniczących tych zespołów - w przypadku gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach.

     d) sprawdzenie nienaruszenia przesyłek zawierających zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz ich zabezpieczenie: w przypadku stwierdzenia- że przesyłki zostały naruszone, przewodniczący zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym dyrektora OKE.

     e) sprawdzenie ilości dostarczonych do szkoły zestawów zadań i kart odpowiedzi oraz zamieszczenie odpowiedniej informacji w protokole, o którym mowa w §41 ust. l.

     f) poinformowanie uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu - przed rozpoczęciem sprawdzianu.

     g) nadzorowanie prawidłowego przebiegu sprawdzianu.

     h) przedłużenie czasu trwania sprawdzianu dla uczniów, o których mowa w § 31 ust. 5 16

     i) sporządzenie wykazu uczniów, którzy me przy stąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu tego wykazu dyrektorowi OKE.

     j) zabezpieczenie, po zakończeniu sprawdzianu, zestawów zadań i kart odpowiedzi uczniów i niezwłoczne dostarczenie ich do miejsca wskazanego przez dyrektora OKĘ.

     k) nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenia pozostałej dokumentacji dotyczącej przy gotowania i przebiegu sprawdzianu.

     4. W skład zespołu nadzorującego wchodzą:

     1) przewodniczący,

     2) co najmniej dwaj nauczyciele, z których co najmniej jeden powinien być zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

     5. Jeżeli przewodnicząca szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępcą, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn" nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor OKE powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

     6. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel, o którym mowa w ust.5. powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu, organizowane przez OKE.

     §36

     1. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora CKE, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE.

     2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku. powtarza klasę VI oraz przystępuje do sprawdzianu w kolejnym roku. z zastrzeżeniem ust. 3.

     3. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia samego roku szkolnego, dyrektor OKE. na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

     §37

     1. W każdej sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, przebywa co najmniej trzech członków zespołu nadzorującego, o którym mowa w §35 ust. 4.

     2. W sali. w której jest przeprowadzany sprawdzian oprócz zdających i zespołu nadzorującego, mogą przebywać osoby wymienione w §42 oraz przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

     3. W czasie trwania sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w ust. 2. nie mogą objaśniać ani komentować zadań, a także udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązywania.

     §38

     1. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku. w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

     2. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniów i na opuszczenie sali. po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

     3. W sali. w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można korzystać z żadnych środków łączności.

     4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian Informację o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 41 ust.1. Przepisy §36 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

     §39

     1. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.

     2. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9b ustawy powołani przez dyrektora OKE. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala OKE na podstawie liczby punktów wystawionych przez egzaminatorów.

     3. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

     4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców, sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom.

     §40

     1. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzaniu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

     2. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia OKE przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w §36 ust. 1 - do dnia 31 sierpnia danego roku.

     3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2. dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom.

     §41

     1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. Protokół podpisują członkowie szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

     2. Protokół, o którym mowa w ust. 1. przekazuje się niezwłocznie właściwej OKE.

     3. Protokoły przebiegu sprawdzianu oraz pozostałą dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami.

     §42

     1. W czasie trwania sprawdzianu mogą być obecni delegowani przedstawiciele CKE.

     2. Obserwatorami sprawdzianu mogą być delegowani pracownicy OKE. delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkól wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli, upoważnieni przez dyrektora OKE.

     3. Dyrektor OKE może powołać, w szczególności spośród nauczycieli, ekspertów sprawdzających prawidłowość przebiegu sprawdzianu w danej szkole.

     4. Osoby, o których mowa w ust. 1 - 3 nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu.

     §43

     l. Uczeń, który jest chory albo niepełnosprawny, w czasie trwania sprawdzianu, może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

      

     §44

     1. Uczeń może. w terminie 2 dni od daty sprawdzianu, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora OKE jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

     2. Dyrektor OKE rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne.

     3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1 lub z urzędu, dyrektor OKE. w porozumieniu z dyrektorem CKE. może unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów w danej szkole lub szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.

     4. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych, dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, unieważnia sprawdzian danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

     5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, unieważnia sprawdzian tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

     6. Termin ponownego sprawdzianu, o którym mowa w ust, 3-5, ustala dyrektor CKE.

     §45

     1. Zestawy zadań i karty odpowiedzi dla sprawdzianu oraz materiały multimedialne do przeprowadzenia sprawdzianu są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

     2. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań, kart odpowiedzi lub arkuszy egzaminacyjnych oraz materiałów multimedialnych decyzje co do dalszego przebiegu sprawdzianu podejmuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

     EWALUACJA

     §46

     1. Wewnątrzszkolny system oceniania będzie poddawany ewaluacji pod koniec poprzez ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

     2. Zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania dokonywane są na podstawie uchwał rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.