Dokumentacja szkolna

    • Program Wychowawczo-Profilaktyczny

    • Program wychowawczo- profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Rogach 2022/2023

      

      

     Opracowała: Rada Rodziców

      

      Spis treści:

     1.     Wstęp

     2.     Podstawa prawna opracowania Programu Wychowawczo- Profilaktycznego

     3.     Misja szkoły

     4.     Model absolwenta

     5.     Uczestnicy programu i ich zadania

     6.     Założenia ogólne programu

     7.     Cele szczegółowe do realizacji w roku szkolnym 2022/2023

     8.     Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo profilaktycznego

      

       

     1.Wstęp

     Wychowanie według Wincentego Okonia to „świadomie organizowana działalność społeczna, oparta na stosunku wychowawczym między wychowankiem, a wychowawcą, której celem jest wywoływanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka”.

     Profilaktyka- rozumiana jest, jako zapobieganie pojawieniu się i występowaniu niepożądanych zjawisk i procesów określanych, jako patologię życia społecznego oraz promowanie zjawisk alternatywnych.

         Treści szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnętrznym ocenianiem. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa.

     Rolą szkoły, oprócz funkcji dydaktycznej, jest też dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest, jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki.

            Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania zawarte w podstawie programowej, określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli.

        Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

     ·                 podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa,

     ·                 wyników ewaluacji wewnętrznej,

     ·                 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

     ·                 wniosków i analiz z pracy zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego,

     ·                 wniosków i spostrzeżeń nauczycieli, uczniów i rodziców.

     Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie niepożądanym, ryzykownym zachowaniom. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

      

     2. Podstawa prawna opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego:

     - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.);

      - Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526);

     - Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.);

     - Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.);

     - Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);

     - Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.);

     - Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.);

     - Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 276);

     - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2020 poz. 1449 ze zm.);

      - Statut Szkoły Podstawowej w Rogach.

      

     3. Misja szkoły

     Nasza szkoła jest bezpieczna i przyjazna dzieciom. Zapewniamy opiekę pedagoga i psychologa. Szkoła podejmuje działania zmierzające do tworzenia optymalnych warunków jej funkcjonowania w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki, a także innej działalności statutowej oraz zapewnia każdemu uczniowi warunki do rozwoju fizycznego i psychicznego.

      

     4. Model absolwenta

     Absolwent Szkoły Podstawowej w Rogach jest kreatywny, samodzielny, tolerancyjny, odpowiedzialny i kulturalny.

     Absolwent szkoły powinien:

     1)              świadomie korzystać z dóbr kultury

     2)              umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę

     3)              szanować i kultywować tradycje narodowe, lokalne i rodzinne

     4)              wiedzieć, dlaczego i w jaki sposób należy chronić środowisko naturalne.

      

     5. Uczestnicy programu i ich zadania:

     1) Rodzice:

      - współdziałają w planowaniu i realizowaniu działań szkoły,

     - aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,

     -współdziałają w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

     -wspierają dyrekcję, pedagoga, wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach,

     -służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,

     -systematycznie kontaktują się z wychowawcą,

     -aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu pojawiających się problemów dotyczących ich dzieci,

     2) Wychowawcy:

     - dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie,

      - wspierają uczniów w rozwoju,

      - koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym,

     - wspólnie z pedagogiem dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia,

     - wnioskują o objęcie wychowanków pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

      - informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

     -wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów,

     - wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku nauki i obowiązku szkolnego,

     -promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów,

     -inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji,

     - współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie,

     - współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, pielęgniarką, rodzicami,

     - współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądami rodzinnymi w porozumieniu z dyrekcją i pedagogiem,

      3) Nauczyciele:

      - oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych,

      - odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów,

      - zapoznają uczniów z wymaganiami edukacyjnymi oraz formami i sposobami oceniania,

     - kontaktują się z rodzicami w przypadku pojawiających się problemów,

     - udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach,

     - wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

     - inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności,

     - kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu,

      - reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań ,

     - dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia,

      - współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą,

      - realizują w toku pracy treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

     4) Uczniowie:

     - znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;

     - akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;

     - współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;

     - współorganizują imprezy i akcje szkolne;

     - kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;

     - prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;

     - mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;

      

      

     6. Założenia ogólne programu

     Działalność wychowawczo-profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomagania ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągniecie pełnej dojrzałości w sferze:

     1) fizycznej- ukierunkowanie na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

     2) psychicznej- ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych osób, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcia właściwego stosunku do świata;

     3) społecznej- ukierunkowanie na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorców i norm społecznych;

     4) aksjologicznej- ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości.

      

      

      

     7.Cele szczegółowe do realizacji w roku szkolnym 2022/2023 z uwzględnieniem uczniów z Ukrainy :

     Strefa rozwoju intelektualnego

     - wspieranie uczniów z trudnościami edukacyjnymi w osiągnieciu sukcesu na miarę ich możliwości;

     - rozpoznanie i rozwijanie własnych możliwości, zainteresowań, określanie dalszej drogi edukacji;

     - rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność i innowacyjność;

     - rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

     -przygotowanie ucznia do samodzielności i odpowiedzialności;

     - kształtowanie postaw asertywnych;

      

     Stefa rozwoju społecznego

      

      

     - kształtowanie postaw prospołecznych, działania w zakresie wolontariatu;

     - współpraca z środowiskiem lokalnym;

     - formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla innych;

     -tolerancja wobec różnych kultur ,religii, tradycji;

     -szacunek wobec osób innej narodowości;

     -rozumienie i respektowanie obowiązujących norm, zapisów statutu szkoły;

     - zapobieganie zachowaniom agresywnym;

     - uczenie kultury życia codziennej

     -kształtowanie świadomości swoich praw i obowiązków;

     -przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu podczas nauki zdalnej lub stacjonarnej;

     -integracja zespołu klasowego i tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie;

     -zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży;

     -podejmowane w szkole działania powinny stwarzać warunki do poznania przez uczniów polskich i ukraińskich kultur obydwu krajów, wyjaśnienia tradycji,  obyczajów, zwyczajów i ważnych dla obu krajów wydarzeń ;

     -integracja powinna polegać na organizowaniu wspólnego spędzania czasu podczas różnych ,aranżowanych przez szkołę wydarzeń.

      

     Strefa rozwoju fizycznego, promocja zdrowia

     - promocja zdrowego stylu życia;

     -profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy;

     -przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów

     - profilaktyka uzależnień od gier komputerowych, Internetu, hazardu;

     -ostrzeżenia przed uzależnieniami takimi jak: narkomania, alkoholizm, nikotynizm, lekomania;

     Strefa rozwoju emocjonalnego i duchownego

     - kształtowanie postaw patriotycznych ;

     - uczenie umiejętnego i bezpiecznego korzystania z dóbr kultury;

     -budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, wśród uczniów polskich i ukraińskich ;

     - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie;

      

      

     8. Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo profilaktycznego:

     - powszechna znajomość założeń programu przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,

     - zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpraca w realizacji zadań określonych w programie,

      - respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski, rada pedagogiczna)

     - współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),

     - współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,

     - przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i aktywnego wejścia na rynek pracy,

      - inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb i specyfiki).