Deklaracja dostępności

   • Deklaracja dostępności

   • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rogach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.sp-rogi.pl.

    Data publikacji strony internetowej: 2021-09-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20.

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     

    Wymagania, które nie zostały spełnione:

    • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
    • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

     

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03 - 15.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     

    Skróty klawiaturowe:

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

     

    Informacje zwrotne i kontaktowe:

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Wrzodek – Bednarczyk , adres e-mail:  psprogi@gmail.com kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 774 609 902. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

     

    Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

    Dostępność architektoniczna:

    Budynek szkolny posiada trzy kondygnacje, dwie kladki schodowe oraz informację wizualna na temat rozkładu pomieszczeń w budynku szkolnym.

    Budynek sali gimnastycznej posiada dwa wejścia ( jedno dostosowane dla osób niepełnostrawnych)

    Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
    Na parkingu szkolnym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
    Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

     

    Aplikacje mobline

    Placówka wykorzystuje aplikację mobilną Facebook

    link https://www.facebook.com/profile.php?id=100065705580802